seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Spiral Systém

Systém pro zajištění poruch statického charakteru u stavebních konstrukcí.

Technologie SpiBar – dodatečně vlepená helikální výztuž byla vyvinuta pro řešení poruch stavebních konstrukcí statického charakteru. V současnosti se tímto systémem vyztužují zděné konstrukce, smíšené a kamenné zdivo, vyztužují se a opravují trhliny a poruchy betonových konstrukcí.

Vyztužování konstrukcí
dodatečně vlepenou výztuží

Technologie SPIRAL umožňuje dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby.

Problémy týkající se statiky stavebních konstrukcí pomůže vyřešit vlepení výztuže do kombinace drážek a vrtů. Aby se dosáhlo spolupůsobení dodatečné výztuže se stávající, často narušenou konstrukcí, byly vyvinuty dva produkty, které funkčnost takového systému plně zajišťují. Základními komponenty systému Spiral jsou malta ResiBond MC a výztuž SpiBar.

Spiral zeď

ResiBond MC je vysocepevnostní polymer-cementová malta s vysokou přídržností k většině používaných zdících materiálů i betonu. Malta má vysokou plasticitu, která současně s její poměrně vysokou hustotou umožňuje nanášení do drážek a vrtů. Její tixotropní charakter umožňuje i aplikaci nad hlavou. Malta se při tuhnutí tepelně nesmršťuje a dokonale vyplní vyfrézovanou drážku a vrt. Tyto vlastnosti malty umožňují vlepit do stávající konstrukce dodatečnou výztuž, která zajistí pevnost takto opravené konstrukce.

SpiBar je speciální ocelová výztuž. Vyrábí se tahem za studena a současně je kroucena do speciálního šroubovicovitého profilu – helikální výztuž. Materiálem je kvalitní korozivzdorná (nerez) ocel, odolná proti jakémukoli agresivnímu prostředí, s dvakrát větší pevností v tahu než má ocel běžných betonářských výztuží. Šroubovicový (helikální) profi l zajišťuje vynikající soudržnost s vysokopevnostní maltou ResiBond MC.

ico

Typické aplikace:

 • Sešívání trhlin
 • Vytvoření nosníků ve zdivu
 • Zesílení nových otvorů ve zdivu
 • Zesílení konstrukcí
 • Kotvení
 • Náhrada nedostatečné nebo zkorodované výztuže
ico

Výhody:

 • Vysoká účinnost
 • Vysoká soudržnost se všemi běžnými zdicími materiály a betony
 • Roznáší nová napětí v konstrukci
 • Nevnáší do konstrukce žádné nové síly a napětí
 • Je vysoce variabilní při návrhu tvaru dodatečně vlepované výztuže, řeší prakticky neomezenou řadu detailů
 • Výztuž lze tvarovat a krátit přímo na stavbě
 • Aplikace je rychlá, technologicky nenáročná
 • Možná subtilní aplikace do spár zdiva
 • Nepodléhá korozi
 • Rychlý nárust pevností
 • Tixotropní malta umožňuje aplikace nad hlavou
 • Spolupůsobení malty a výztuže je dáno jejím helikálním tvarem

Navrhování Spiral systému

Při návrhu zesílení konstrukce mají být zváženy všechny zatěžovací stavy, které přicházejí v úvahu. Návrh by měl respektovat požadovaný efekt zesílení.
Pro navrhování Spiral systému vyvinula firma Sanax chemical construction s.r.o. výpočetní software, který umožňuje navrhování.


Software si můžete stáhnout zde.

SpiBar

SpiBar je výztuž z nerezové oceli helikálního (šroubovicového) tvaru, která je vyrobená válcováním a tažením za studena.

Pruty SpiBar se v různých délkách a průměrech, v závislosti na požadavcích aplikace, vlepují do konstrukce do předem vyfrézovaných drážek nebo vrtů a zakotví vysoce pevnostní tixotropní zálivkou ResiBond MC. Spolupůsobení výztuže a zálivky je základem funkce systému Spiral.

ico

Typické aplikace:

 • dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, cihlových a zděných konstrukcí
 • zesílení dřevěných konstrukcí (bez zálivky ResiBond MC)
 • vsešívání trhlin
ico

Výhody:

 • vysoká účinnost
 • vysoká soudržnost se všemi běžnými zdicími materiály a betony
 • roznáší nová napětí v konstrukci
 • nevnáší do konstrukce žádné nové síly a napětí
 • je vysoce variabilní při návrhu tvaru dodatečně vlepované výztuže, řeší prakticky neomezenou řadu detailů
 • výztuž lze tvarovat a krátit přímo na stavbě
 • aplikace je rychlá, technologicky nenáročná
 • možná subtilní aplikace do spár zdiva
 • nepodléhá korozi
 • rychlý nárust pevností
 • tixotropní malta umožňuje aplikace nad hlavou
 • spolupůsobení malty a výztuže je dáno jejím helikálním tvarem
Technický list SpiBar ke stažení: zde.

ResiBond MC

ResiBond MC je dvousložková směs, kde tekutá složka je vodná disperze kopolymerů a prášková složka je směs portlandských cementů a minerálních plniv.

Spotřeba 3l balení – cca 7m drážky pro Spibar
ico

Typické aplikace:

 • zálivka pro zesilování šroubovicovou (helikální) výztuží
 • injektáž a vyplňování trhlin
 • utěsnění děr mezi štětovými stěnami
 • vhodné pro kotvení šroubů, tyčí a jiných kotevních prvků
ico

Výhody:

 • tixotropní, umožňuje práci nad hlavou
 • předem připravená směs
 • chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • vynikající stabilita
 • nesmrštivá
 • vysoká pevnost v tahu
 • vysoká plasticita
ResiBond MC Technický list ResiBond MC ke stažení: zde.
ResiBond MC

Technologický postup vlepení dodatečné helikální výztuže do drážky ve zdivu nebo betonu

 1. Drážka se frézuje drážkovací frézkou se dvěma diamantovými kotouči s nastavitelnou hloubkou řezu. Rozměr drážky se volí dle typu vyztužení, viz tabulka.
 2. Drážka se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před vlepením se navlhčí, vypláchne čistou vodou v případě vysokých teplot vzduchu je vhodné ošetřit drážku penetrací ResiPrimer WB.
 3. Malta ResiBond MC se rozmíchá přímo v originálním balení ručním elektrickým míchadlem, kdy smícháme suchou a tekutou složku v balení, dle návodu. Po pěti minutách znovu maltu promícháme a naplníme aplikační pistoli, kterou předem navlhčíme vodou.
 4. Na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci do drážek a naneseme na zadní stěnu drážky spojitou min. 8–10mm silnou vrstvu malty.
 5. Předem nakrácený a vytvarovaný výztužný prut SpiBar vtlačíme do malty po celé délce.
 6. Na výztužný prut naneseme druhou spojitou vrstvu malty tak, aby výztuž byla zcela překryta.
 7. Spárovací špachtlí zatlačíme maltu do drážky a srovnáme povrch kotevní malty v drážce.
 8. Pokud je drážka vyplněna do roviny stávající konstrukce, nejsou nutné žádné další úpravy, či krycí vrstvy. V jiném případě je možno na maltu, která je na bázi polymercementu, provést jakoukoli povrchovou úpravu (omítku), jež je vhodná pro okolní zdivo.
 9. Pokud se vlepuje více výztuží do hlubší drážky za sebe, postup se opakuje dle bodů 5, 6, 7.

Technologický postup vlepení dodatečné helikální výztuže do vrtu ve zdivu nebo betonu

 1. Provedeme vrt do konstrukce elektrickou rotační příklepovou vrtačkou. Průměr vrtu je 16mm.
 2. Vrt se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před vlepením helikální výztuže se navlhčí, vypláchne čistou vodou, v případě vysokých teplot vzduchu je vhodné ošetřit vrt penetrací ResiPrimer WB.
 3. Malta ResiBond MC se rozmíchá přímo v originálním balení ručním elektrickým míchadlem, kdy smícháme suchou a tekutou složku v balení dle návodu. Po pěti minutách znovu maltu promícháme a naplníme aplikační pistoli, kterou předem navlhčíme vodou.
 4. Na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec pro aplikaci malty do vrtů, zkrácený na konkrétní hloubku vrtu.
 5. V případě pokračování výztuže z drážky do vrtu vsuneme nástavec až na konec vrtu a celý ho vyplníme maltou, pomocí aplikační pistole. SpiBar vtlačíme do celé hloubky vrtu a současně do přilehlé drážky do první připravené vrstvy malty, kde výztuž pokračuje.
 6. V případě samostatné kotvy lepené do vrtu, do nástavce vytlačíme maltu z aplikační pistole až na jeho konec a do plného nástavce vešroubujeme nakrácenou helikální výztuž. Nástavec s maltou a výztuží pak vsuneme na dno vrtu a pomocí aplikační pistole vyinjektujeme výztuž do vrtu dokonale obalenou maltou.
 7. Upravíme dle potřeby ústí vrtu jako u aplikace do drážky.

Technologický postup vlepení dodatečné helikální výztuže do vrtu - pokračování - aplikace drážky ve zdivu nebo betonu

 1. Drážka se frézuje drážkovací frézkou se dvěma diamantovými kotouči s nastavitelnou hloubkou řezu. Rozměr drážky se volí dle typu vyztužení, viz tabulka.
 2. Tam, kde končí drážka, provedeme vrt do konstrukce elektrickou rotační příklepovou vrtačkou. Průměr vrtu je 16 mm. Drážka a vrt se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před vlepením se navlhčí, vypláchne čistou vodou, v případě vysokých teplot vzduchu je vhodné ošetřit drážku penetrací ResiPrimer WB.
 3. Malta ResiBond MC se rozmíchá přímo v originálním balení ručním elektrickým míchadlem, kdy smícháme suchou a tekutou složku v balení, dle návodu. Po pěti minutách znovu maltu promícháme a naplníme jí aplikační pistoli, kterou předem navlhčíme vodou.
 4. Na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci do drážek a naneseme na zadní stěnu drážky spojitou min. 8–10 mm silnou vrstvu malty. Na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec pro aplikaci malty do vrtů, zkrácený na konkrétní hloubku vrtu.
 5. Předem nakrácený a vytvarovaný výztužný prut SpiBar vtlačíme do malty po celé délce drážky a vrtu.
 6. Na výztužný prut naneseme druhou spojitou vrstvou malty tak, aby výztuž byla zcela pokryta.
 7. Spárovací špachtlí zatlačíme maltu do drážky a srovnáme povrch kotevní malty v drážce.
 8. Pokud je drážka vyplněna do roviny stávající konstrukce, nejsou nutné žádné další úpravy, či krycí vrstvy. V jiném případě je možno na maltu, která je na bázi polymer cementu, provést jakoukoli povrchovou úpravu (omítku), jež je vhodná pro okolní materiál.

Pozemní stavby historické i současné potřebují v mnoha případech odstranit poruchy. K tomuto účelu je určena technologie Spiral Systém (dodatečné vlepení helikální výztuže do konstrukce).

ico

Ukázky aplikace


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Obecné zásady použití - 2 pruty

Obecné zásady použití systému Spiral

Obecné zásady použití - 1 prut

Obecné zásady použití systému Spiral

Sešívání trhlin zdiva v drážce - 1

Sešívání trhlin zdiva v drážce

Sešívání trhlin zdiva v drážce - 2

Sešívání trhlin zdiva v drážce

Sešívání trhlin zdiva ve vrtech

Sešívání trhlin zdiva ve vrtech

Vytvoření výztužného nosníku - 1

Vytvoření výztužného nosníku

Vytvoření výztužného nosníku - 2

Vytvoření výztužného nosníku

Vyztužení nadpraží ve zdivu

Vyztužení nadpraží ve zdivu

Vyztužení obloukových překladů

Vyztužení obloukových překladů

Vyztužení zděné klenby - 1

Vyztužení zděné klenby

Vyztužení zděné klenby - 2

Vyztužení zděné klenby

Vyztužení zděné klenby - 3

Vyztužení zděné klenby

Kotvení odtrženého zdiva z vnější strany - 1

Kotvení odtrženého zdiva z vnější strany

Kotvení odtrženého zdiva z vnější strany - 2

Kotvení odtrženého zdiva z vnější strany

Kotvení odtrženého zdiva z vnitřní strany

Kotvení odtrženého zdiva z vnitřní strany

Kotvení odtrženého zdiva z obou stran

Kotvení odtrženého zdiva z obou stran

Kotvení zdiva a dřeva

Kotvení zdiva a dřeva

Kotvení odtrženého zdiva ve vrtech

Kotvení odtrženého zdiva ve vrtech

Vyztužení zdiva s trhlinami blízko rohu

Vyztužení zdiva s trhlinami blízko rohu