seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sanax chemical construction s.r.o., IČ: 08581801, se sídlem Oldřichovská 16

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě , který je provozován Sanax chemical construction s.r.o., IČ: 08581801, se sídlem Oldřichovská 16, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34219. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Sanax chemical construction s.r.o., IČ: 08581801, se sídlem Oldřichovská 16, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34219 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka, případně je potvrzen obchodním zástupcem, který se v co nejkratší možné době ozve kupujícímu. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření objednávky přes objednávkový formulář www.sanax.cz. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky

 • TopTrans
 • Bodos

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

3. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

4. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:
 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3× reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:
 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

5. Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdě­lí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

6. Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@sanax.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Děčíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Děčíně.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též ("GDPR")

1. Identifikační a kontaktní údaje správce

Správce: Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín, IČ: 08581801, datová schránka: kvvieai
Pověřenec pro ochranu osobních údajů / zástupce správce: Bc. Jiří Liška, liska@sanax.cz.

2. Základní práva subjektu údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo je na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt údajů právo požadovat též přenesení automaticky zpracovávaných osobních údajů. Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování. V přípradě automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování má subjekt údajů právo nebýt předmětem zpracování. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.
Uplatnění práv subjektu údajů lze provést písemně na adrese: Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 16, Děčín, 405 02 nebo e-mailem na adrese liska@sanax.cz.

3. Zpracování osobních údajů

Evidence odběratelů a dodavatelů
Účel zpracování: Správa zákazníků a skladu - Správa kontaktů, agenda objednávek, neplatičů, reklamací, evidence aktivity, výdejky a příjemky
Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany;
oprávněný zájem budoucí spolupráce v oboru, rámcová smlouva o koupi zboží
Kategorie osobních údajů: název společnosti, email, jméno, příjmení, pozice
Příjemci nebo kategorie příjemců: -
Doba uchování osobních údajů: 5 let
Objednávky z e-shopu
Účel zpracování: Evidence uživatelů, seznamy objednávek, registrace
Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
objednávka
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, email, telefon, uživatelské jméno, doručovací adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ
Příjemci nebo kategorie příjemců: -
Doba uchování osobních údajů: 5 let
Účetní a daňová agenda
Účel zpracování: Evidence adres, fakturací, účetnictví, evidence pohledávek, pokladní doklady
Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
objednávka, smlouva
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, firma, IČ či id, email, adresa, číslo účtu
Příjemci nebo kategorie příjemců: Finanční úřad
Doba uchování osobních údajů: 5-10 let
Doprava zásilek
Účel zpracování: Předávání údajů dopravci
Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
objednávka
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, firma, doručovací adresa, fakturační adresa, telefon
Příjemci nebo kategorie příjemců: TOPTRANS EU, a.s.
Doba uchování osobních údajů: 3 roky
Kamerový systém
Účel zpracování: Zabezpečení volných prostranství v areálu společnosti k zamezení škod na majetku
Právní základ zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany;
Kategorie osobních údajů: obličej, spz
Příjemci nebo kategorie příjemců: -
Doba uchování osobních údajů: 14 dní

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
Více informací zde.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

4. Odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
Úřad na ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz
Ministerstvo vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/gdpr/

Zpracování cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro mediální marketing. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Pokud máte u nás založen účet, nemusíte se o osobní údaje bát, tyto informace dalším stranám nepředáváme!

Používané Cookies

Nezbytné Cookies

Nezbytné cookies umožňují zajistit správné fungování webových stránek a provádění nezbytných akcí, jako je ukládání položek v košíku nebo automatické zobrazení obsahu v preferovaném jazyce.

Název Doména Path Typ Expirace Popis
PHPSESSID .sanax.cz / First-party 1 month 1 day Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.
bamp-cookie-sanax-confirmed .sanax.cz / First-party 31 days Uchovává informaci o souhlasu s používáním cookies na webu.
bamp-cookie-sanax-allowed-analytics .sanax.cz / First-party 31 days Uchovává informaci o souhlasu s používáním analytických cookies na webu.
bamp-cookie-sanax-allowed-marketing .sanax.cz / First-party 31 days Uchovává informaci o souhlasu s používáním marketingových cookies na webu.
PHPSESSID foxydesk.sanax.cz / First-party 1 month 1 day Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.

Analytické Cookies

Soubory cookie, které nám pomáhají zlepšovat webové stránky tím, že sbírají a anonymně reportují informace o tom, jak naši návštěvníci s webovými stránkami pracují.

Název Doména Path Typ Expirace Popis
_gid .sanax.cz / First-party 1 day This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_ga .sanax.cz / First-party 2 years This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_pk_id.* .sanax.cz / First-party 1 year This cookie name is associated with the Piwik open source web analytics platform. It is used to help website owners track visitor behaviour and measure site performance. It is a pattern type cookie, where the prefix _pk_id is followed by a short series of numbers and letters, which is believed to be a reference code for the domain setting the cookie.
_pk_ses.* .sanax.cz / First-party 1 year This cookie name is associated with the Piwik open source web analytics platform. It is used to help website owners track visitor behaviour and measure site performance. It is a pattern type cookie, where the prefix _pk_ses is followed by a short series of numbers and letters, which is believed to be a reference code for the domain setting the cookie.
_gat_gtag_UA_66347945_1 .sanax.cz / First-party 1 minute This cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate).
gwcc .sanax.cz / Third-party Session Tato cookie umožňuje společnosti Google sledovat konverze hovoru v mobilním zařízení. Pouze v případě, že kliknete na odkaz telefonního čísla na našich stránkách a využijete k hovoru třetí stranu.

Marketingové Cookies

Soubory cookie, které do určité míry umožňují sledovat vaši online aktivitu. Pro uživatele zajišťují, že jsou mu zobrazovány jen reklamy, které jsou pro něj relevantní.

Název Poskytovatel Path Typ Expirace Popis
sid .seznam.cz / Third-party 1 month This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
IDE .doubleclick.net / Third-party 2 years This cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
YSC .youtube.com / Third-party Session This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / Third-party 6 months This cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.
test_cookie .doubleclick.net / Third-party 15 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.

Správa předvoleb souborů cookies

Nastavení cookies máte pod vaší kontrolou. Soubory cookies můžete vymazat, zablokovat, nebo nastavit možnost, aby se cookies uložily jen s vaším souhlasem s konkrétní kategorií cookies.

Soubory cookies můžete vymazat nebo blokovat pomocí webového prohlížeče. Chcete-li spravovat soubory cookies ve vašem prohlížeči, postupujte podle pokynů konkrétního prohlížeče. Zde jsou k dispozici odkazy na ty nejpoužívanější:

Při zablokování některých cookies se nemusí určité prvky stránky zobrazovat správně. Nadále však budete mít možnost stránky libovolně procházet

Využíváme cookies třetích stran pro marketingové nástroje zejména od společností Google, Facebook a Twitter. Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy jen na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku v minulosti navštívili. Účel a rozsah shromažďování údajů a příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete na stránkách těchto třetích stran.

Pokud nechcete být reklamou oslovováni, můžete personalizaci reklam vypnout prostřednictvím těchto odkazů:

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátů podle nařízení REACH


Evropská unie zavedla nové právní předpisy pro používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů, včetně polyuretanových výrobků, jako jsou lepidla, tmely, nátěry nebo injektáže používané v průmyslové výrobě nebo ve stavebnictví.

Nařízení REACH – změna od 24.8.2023 Nařízení REACH, přijaté v roce 2006, je zkratkou pro nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Jedná se o evropské nařízení, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky plynoucími z chemických látek a zároveň zajistit zachování globální konkurenceschop­nosti chemického průmyslu EU.

Evropská unie zavedla nové omezení používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Tato nová pravidla se budou vztahovat i na výrobky, jako jsou polyuretanová lepidla, tmely a pěny používané v průmyslové výrobě a ve stavebnictví.

Od 24. srpna 2023 musí všichni profesionální a průmysloví uživatelé před použitím těchto výrobků absolvovat školení. Na domácí kutily se tento právní předpis nevztahuje. Uživatelé produktů spadajících do této kategorie je mohou používat, pokud absolvují školení pro daný případ použití produktu a obdrží certifikát, který je platný po dobu pěti let.

Vysvětlení:

 1. Při práci s chemickými látkami, jako jsou lepidla a tmely, jsou pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů důležitá bezpečnostní opatření uvedená v jejich bezpečnostních listech. Jednosložková polyuretanová lepidla a tmely vytvrzují reakcí se vzdušnou vlhkostí. Tato reakce je založena na síťování prepolymerů prostřednictvím jejich isokyanátových skupin. Při aplikaci takových polyuretanových výrobků mohou být uživatelé vystaveni minimálnímu množství nezreagovaných monomerních diisokyanátů použitých při výrobě prepolymerů. Po úplném vytvrzení výrobku však veškeré diisokyanáty zreagují a výsledné sloučeniny jsou zcela bez těchto reaktivních chemických látek.
 2. Co jsou to diisokyanáty?
  Diisokyanáty se používají především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou tuhé a pružné pěny, nátěry, lepidla, těsnicí materiály a elastomery. V různé míře jsou přítomny v kapalných a pastovitých výrobcích, ale zcela reagují s okolní vlhkostí, a proto již nejsou přítomny v hotových vytvrzených polyuretanových výrobcích.
 3. Kterých produktů se toto omezení týká?
  Omezení se vztahuje na všechny výrobky, které obsahují více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Obecně se to týká většiny polyuretanových výrobků, které jsou v současné době na trhu, např. lepidel, tmelů, nátěrů, podlahovin atd. Je důležité zdůraznit, že vytvrzené výrobky v konečném stavu již izokyanáty neobsahují a omezení se na ně nevztahuje.
  Nevztahuje se ani na výrobky s velmi malým množstvím zbytkového diisokyanátu.
  Výrobky, na které se omezení vztahuje, musí být odpovídajícím způsobem označeny.
 4. Co je cílem tohoto omezení?
  Registry pracovních úrazů v celé Evropě pravidelně zaznamenávají přesné, i když nízké roční počty případů astmatu v souvislosti s prací s diisokyanáty. S diisokyanáty lze pracovat bezpečně, pokud jsou zavedena odpovídající opatření pro manipulaci a řízení rizik. Jediný incident však může u člověka vyvolat senzibilizaci na diisokyanáty, které pak mohou i při nejnižších koncentracích vyvolat astma. Nejlepším způsobem, jak takové riziko potlačit, je poučit všechny, kdo s diisokyanáty pracují, jak s nimi správně zacházet.
 5. Jak zjistím, zda musím toto školení absolvovat?
  Školení musíte absolvovat, pokud v profesních nebo průmyslových podmínkách používáte výrobek s obsahem diizokyanátů vyšším než 0,1 %.
  Každý výrobek, na který se vztahuje toto omezení, musí být na obalu opatřen následující větou: „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“
  Na fyzické osoby (spotřebitele) se toto školení nevztahuje.
 6. Kdo je zodpovědný za zajištění školení uživatelů a kdo to bude kontrolovat?
  Za zajištění absolvování školení a doložení úspěšného absolvování školení odpovídá zaměstnavatel uživatele nebo uživatel samostatně výdělečně činný. Tuto dokumentaci mohou kontrolovat národní inspektoři REACH.