seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Injektáž trhlin v betonu

Injektáž trhlin v betonu

Většinou existují pouze dva hlavní důvody, kdy je potřeba trhliny nebo dutiny v betonu zainjektovat:

 • opětovná stabilizace strukturální integrity („slepit to dohromady“)
 • vyplnění trhlin za účelem zastavení vodního průsaku

Při ohledávání stavby je velmi nezbytné zvážit důvody, které vedly ke tvorbě trhlin a čeho se má jejich injektáží docílit. Jestliže se trhlina vytvořila vlivem teplotních pohybů a stavba nemá dostatek pohyblivých spojů, tak potom bude injektáž trhlin pomocí epoxidové pryskyřice s cílem znovu stabilizovat stavební integritu jen málo účelná. Nedojde-li k vytvoření nových pohyblivých spojů, tak si stavba prostě znovu vytvoří svoje vlastní.

Trhliny, které vznikly díky korodující výztuži (nebo jinými zakotvenými železnými předměty) a rozpínáním, by injektážními technikami opravovány být neměly. Přijatelné řešení je to pouze tehdy, jde-li o krátkodobé řešení (na jeden nebo dva roky). Takovéto problémy je lepší řešit použitím tradičních opravných technik na beton.

Injektážní techniky mohou být také někdy použity na opětovné přilepení cementového potěru/vyrovnávacího betonu a omítek k povrchu betonu, i když tato technika vyžaduje vysokou úroveň zkušeností.

Proces zahrnuje použití nízkoviskózní pryskyřice s dlouhou dobou zpracovatelnosti, pryskyřice se zde chová jako klín. Zároveň je třeba se ujistit, že použitý tlak nezpůsobí další odlepení omítky nebo potěru. Norma ČSN EN 1504-5 představuje nový standard řešící obnovu trhlin.

Proto doufáme, že tento návod pomůže vytvořit si představu o požadavcích normy a ulehčí orientaci při získávání potřebných informací. Cílem tohoto technického řešení je seznámit a naučit se provádět injektáž trhlin.

Řešení neudává přesné technické podmínky a nemůže proto být aplikátory/staviteli používán jako samostatný dokument. Raději by se na něj mělo nahlížet jako na rámec, na který mohou klienti nebo stavitelé navazovat při procesu výběru produktů.

Proč je injektáž potřebná a čeho můžeme díky ní dosáhnout?

ČSN EN1504-5 definuje dva principy injektáže:

 1. (IP): ochrana proti průniku a hydroizolace - trhlina v betonové struktuře a voda tekoucí skrz může způsobit škodu buď přímo (průsak vody do základů/sklepa) nebo nepřímo (voda obsahující chlor způsobující korozi výztuže).
 2. (SS): strukturální zpevnění. Někdy bývá označováno jako „lepení trhlin“, kdy je beton lepen zpět k sobě.

Každý, kdo se podílí buď na výběru produktu, nebo na provádění injektáže, by měl obě tyto zásady znát. Při výběru produktu si bude muset prozkoumat trhliny a zaznamenat si:

 • šířku trhliny
 • zda trhlina je, nebo není „živá“ (tj.pohyblivá)
 • zda je v trhlině přítomna voda nebo je pravděpodobné, že v době injektáže bude (trhlina je mokrá, vlhká, či zda dochází k aktivnímu průsaku vody)

Norma ČSN EN 1504-5 zahrnuje injektáž trhlin, dutin a spár v betonu za použití třech všeobecných typů materiálů:

 • materiály schopné přenášet síly (F), většinou jde o materiály na bázi cementu, epoxidů a polyesterů
 • materiály schopné zůstávat ohebné (D), flexibilní, které se dovedou přizpůsobit budoucímu pohybu na bázi polyuretanů
 • bobtnající materiály na plnění trhlin (S), jde většinou o polyuretany a akryláty

Navrhovatel nebo stavitel by měl zvážit, jak bude injektáž provedena (např. že úzká trhlina menší než 2mm bude potřebovat vyšší injektážní tlak pro ubezpečení, že je zaplněna celá trhlina). Toto samotné může vést k dalšímu štěpení betonu, obzvláště je-li původní trhlina v blízkosti neohraničeného/otevřeného okraje. Dobře také zvažte přípravu trhliny, jako je např. očištění od jakýchkoliv nečistot, které by mohly ovlivnit přídržnost a funkci injektovaného materiálu.

Jak vznikají trhliny

Konstrukční díl praskne, pokud tlak uvnitř se stane větší, než je odpor konstrukčního dílce. Praskáním se uvolňuje narůstající tlak. Pevnost betonu v tahu je ve srovnání s jeho pevností v tlaku poměrně nízká.
Toto se týká speciálně čerstvého betonu. Nejčastější trhliny jsou tudíž tažné trhliny a kompresivně tažné trhliny. Existuje mnoho důvodů, které způsobují tlaky v konstrukčních dílcích.

Ve většině případech se jedná o kombinaci následujících důvodů:

Napětí vlivem zátěže

Pokud je zátěž aplikovaná na konstrukční díl, vzniká uvnitř napětí, což přenáší zátěž na vodící konstrukční díl. Zátěže, které působí na budovy nebo konstrukční dílce jsou např. kamiony přejíždějící most nebo také vítr, který působí na budovu. Ale také samotná hmotnost konstrukčního dílce je zátěž, kterou musí konstrukční díl nést. Pokud zátěž převyšuje zátěžovou kapacitu konstrukčního dílce, vznikají trhliny.

Napětí vlivem smršťování

Beton se smršťuje během procesu vytvrzování. Kromě toho, během hydraulické reakce betonu vzniká teplo. Oba faktory mohou, speciálně na dlouhých konstrukčních dílcích, vést k silnému vnitřnímu napětí a ke vzniku trhlin. Zabránit vzniku trhlin obvykle pomáhají expanzní spáry. Pokud expanzní spáry neexistují nebo pokud nejsou plně funkční, vzniká napětí v konstrukčních dílcích. To vede ke vzniku trhlin.

Napětí způsobené pohyby země

Napětí způsobené pohyby země vzniká v důsledku zemětřesení, usazováním budovy, zvyšováním nebo snižováním hladiny podzemní vody, vlivem nových staveb v blízkém okolí. Z důvodu těchto pohybů se mohou vyskytnout změny během přenosu zátěže z budovy skrze základy stavby do podpůrného základu. Tyto změny vedou k napětí v podpůrných i nepodpůrných konstrukčních dílcích budov, které vedou ke vzniku trhlin.

Napětí vlivem dilatací

Tepelné působení, např. vystavení slunečnímu záření může ohřát konstrukční dílec. Když je stavební materiál zahřátý, expanduje. Když se následně ochladí, znovu se smrští. Pohyby, které vznikají během zahřátí a ochlazení způsobují napětí v konstrukčních dílcích, a to vede k trhlinám.

PurInjekt CFL

PurInjekt CFL je jednosložková, nízkoviskózní, hydrofobní, polotuhá polyuretanová injektážní zálivka, reagující s vodou, pro zastavení tryskajících vodních úniků nebo úniků s vysokým hydrostatickým tlakem u aplikací, kde je požadována jak vysoká pevnost, tak pružnost. Pokud je PurInjekt CFL v nevytvrzené formě, je to tmavě hnědá, nehořlavá tekutina. Jakmile se dostane do kontaktu s vodou, zvětší objem a rychle se (v závislosti na teplotě a množství použitého katalyzátoru) vytvrdí se do pevné, polotuhé pěny s uzavřenými póry, která obecně není ovlivňována korozí okolí.

ico

Typické aplikace:

 • navržen pro zastavení tryskajícího vodního úniku s velkým tokem nebo s vysokým hydrostatickým tlakem, a to v pohybujících se nebo pevných spárách a trhlinách
 • používá se pro únik vody z bloků v membránových zdech
 • vyplňování trhlin v opěrných zdech, poruchy rozdrcením, vrstvy štěrku, spáry, trhliny a otvory v betonu, které jsou předmětem sedání či pohybu
 • pro výplňové injektáže za tunelovými segmenty
 • pro clonovou injektáž za porézními stavbami, kde jsou přítomny rychlé vodní potůčky
Technický list PurInjekt CFL ke stažení: zde.

PurInjekt Stop

PurInjekt Stop je bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice určená pro injektáž zděných a betonových konstrukcí k zastavení vodních průsaků nebo aktivních výronů vody. Za přítomnosti vody nebo vlhkosti reaguje velmi rychle a s vysokým stupněm napěnění za tvorby stabilní PUR pěny. PurInjekt Stop se dále používá jako injektážní pryskyřice proti vzlínající vlhkosti.

ico

Typické aplikace:

 • rychlé zastavení průsaků a aktivních výronů vody, a to v pohybujících se nebo pevných spárách, dutinách a trhlinách před definitivním zatěsněním pomocí pružných těsnících pryskyřic Sanax
 • tlaková injektáž zděných a betonových staveb, která vytvoří horizontální clonu proti vzlínající vlhkosti
 • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu a betonu
Technický list PurInjekt Stop ke stažení: zde.

PurInjekt SF

PurInjekt SF je dvousložková, bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice určená pro injektáž a vyplnění mokrých, vlhkých a suchých trhlin a dutin ve zděných a betonových konstrukcích. V případě, že se dostane do kontaktu s vodou, vytváří rychle vysoce elastickou těsnicí pěnu. V suchých podmínkách se chová jako 2K polyuretanová injektáž a zreaguje do pevné, pružné sloučeniny trvale utěsňující trhliny nebo dutiny. PurInjekt SF zůstává po vytvrzení vždy pružná, proto je vhodná pro aplikace do trhlin, které jsou předmětem pohybu. PurInjekt SF nachází optimální využití pro dvoukrokovou injektáž, kdy v prvním kroku dojde k utěsnění vodního průsaku elastickou pěnou. Při druhém kroku se k injektáži použijí stejné pakry a PurInjekt SF je použit jako pevná, elastomerní trvalá výplň trhlin.

ico

Typické aplikace:

 • rychlé, pěnivé zastavení vodních průsaků, a to v pohybujících se nebo pevných spárách, dutinách a trhlinách před definitivním zatěsněním
 • následné definitivní zatěsnění pohybujících se nebo pevných suchých, příp. mírně vlhkých trhlin, dutin a spár
 • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu a betonu
Technický list PurInjekt SF ke stažení: zde.

PurInjekt Flex

PurInjekt Flex je dvousložková, bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice určená pro injektáž a vyplnění suchých a vlhkých trhlin a dutin ve zděných a betonových konstrukcích.

ico

Typické aplikace:

 • definitivní zatěsnění pohybujících se nebo pevných suchých a vlhkých trhlin, dutin a spár
 • utěsňování vlásečnicových trhlin tam, kde nemohou jiné pryskyřice proniknout
 • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu a betonu
Technický list PurInjekt Flex ke stažení: zde.

ResiInjekt E1

ResiInjekt E1 je nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržená pro injektování suchých nebo vlhkých trhlin od 0.5mm do 10mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladům. Pryskyřice ResiInjekt E1 je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd.

ico

Typické aplikace:

 • nízkotlaké injektáže pro vyplnění trhlin a mikrotrhlin v suchých a vlhkých betonových konstrukcích
 • lepení a kotvení
 • utěsňování pórů betonu s nízkou hustotou
Technický list ResiInjekt E1 ke stažení: zde.

ResiInjekt E1 LV

ResiInjekt E1 LV je nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržená pro injektování suchých nebo vlhkých trhlin od 0.1mm do 3mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladům. ResiInjekt E1 LV je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd.

ico

Typické aplikace:

 • nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích
 • lepení a kotvení
 • utěsňování pórů betonu s nízkou hustotou
Technický list ResiInjekt E1 LV ke stažení: zde.

ResiInjekt E1T

ResiInjekt E1T je nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice s prodlouženou dobrou zpracovatelnosti, speciálně navržená pro injektování suchých trhlin od 0.1mm do 3mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladu. Injektáž ResiInjekt E1T je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd.

ico

Typické aplikace:

 • nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích
 • lepení a kotvení
 • utěsňování pórů betonu s nízkou hustotou
Technický list ResiInjekt E1T ke stažení: zde.

ResiInjekt E1W

ResiInjekt E1W je nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržená pro injektování suchých nebo vlhkých trhlin od 0.5mm do 10mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladům. Pryskyřice ResiInjekt E1W je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd. Je speciálně určena pro teploty 0 °C až 10 °C a vlhké a studené podklady.

ico

Typické aplikace:

 • nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích
 • lepení a kotvení
 • utěsňování pórů betonu s nízkou hustotou
Technický list ResiInjekt E1W ke stažení: zde.

ResiInjekt E1F

ResiInjekt E1F je nízkoviskózní epoxidová injektážní a zálivková pryskyřice, speciálně navržená pro pružné vyplnění podlahových spár v chemických provozech a místech se zvýšenými nároky na odolnost podlahového systému. Po vytvrzení zůstává kompozice trvale pružná a vykazuje vynikající přídržnost k minerálním podkladům. ResiInjekt E1F je dále vhodná pro nízkotlaké injektáže a pružné utěsnění suchých trhlin od 0.5 mm do 3 mm v betonu, cihlách, kameni atd.

ico

Typické aplikace:

 • vyplnění kontrakčních spár v podlahových pochozích a pojezdových vrstvách
 • nízkotlaké injektáže pro vyplnění pracovních spár, trhlin a mikrotrhlin
 • v suchých betonových konstrukcích
 • utěsňování pórů betonu s nízkou hustotou
Technický list ResiInjekt E1F ke stažení: zde.

ResiInjekt TE

ResiInjekt TE je tixotropní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržená pro injektování trhlin od 0.5mm do 20mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladům. Pryskyřice ResiInjekt TE je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd. Tixotropní vlastnosti pryskyřice ResiInjekt TE zajišťují, že ve většině případů nebude naaplikovaná pryskyřice vytékat z ošetřených trhlin. Zároveň má nízkou viskozitu, takže je vhodná pro nanášení i do jemných trhlin. ResiInjekt TE je možné použít i k plošnému stěrkování vodorovných i svislých ploch a k opravám a výplním trhlin, kaveren a dutin.

ico

Typické aplikace:

 • nízkotlaké injektáže pro výplně a slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích
 • lepení a kotvení
 • stěrkování vodorovných i svislých ploch
 • opravy a výplně nerovností, kaveren, dutin a trhlin
Technický list ResiInjekt TE ke stažení: zde.
Polyuretanové injektážní hmoty

 

PurInjekt CFL

PurInjekt Stop

PurInjekt SF

PurInjekt Flex

Charakteristiky polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan
Vodonosné trhliny
Vlhké trhliny
Suché trhliny
Konstrukční spára
Zpevněná granulovaná sůl
Výplň dutin

 

PurInjekt CFL

PurInjekt Stop

PurInjekt SF

PurInjekt Flex

Charakteristiky dle ČSN EN 1504-5 bobtnavá výplň bobtnavá výplň bobtnavá/poddajná výplň poddajná výplň
Rychlé napěnění/ aktivace vodou
Pevná pryskyřice
Elastické těsnění
Hadicová injektáž
Počet složek 1 1 2 2

 

PurInjekt CFL

PurInjekt Stop

PurInjekt SF

PurInjekt Flex

Doba zpracovatelnosti 6hod. 6hod. 45min. 4hod.
Reakční doba kontakt s vodou 20s→14min. kontakt s vodou 40→50s. kontakt s vodou 1→6min
bez vody 24hod.
4hod.
Epoxidové injektážní hmoty

 

ResiInjekt E1

ResiInjekt E1LV

ResiInjekt E1T

ResiInjekt E1W

ResiInjekt E1F

ResiInjekt TE

Charakteristiky epoxid epoxid epoxid epoxid epoxid epoxid
Vodonosné trhliny
Vlhké trhliny
Suché trhliny
Konstrukční spára
Pevnostní injektáž

 

ResiInjekt E1

ResiInjekt E1LV

ResiInjekt E1T

ResiInjekt E1W

ResiInjekt E1F

ResiInjekt TE

Charakteristiky dle ČSN EN 1504-5 přenáší namáhání přenáší namáhání přenáší namáhání přenáší namáhání poddajná výplň přenáší namáhání
Rychlé napěnění/ aktivace vodou
Pevná pryskyřice
Elastické těsnění
Rigidní těsnění

 

ResiInjekt E1

ResiInjekt E1LV

ResiInjekt E1T

ResiInjekt E1W

ResiInjekt E1F

ResiInjekt TE

Doba zpracovatelnosti 50→60min. 50→60min. 75min. 50→60min. 50→60min. 30min.
Reakční doba 50→60min. 50→60min. 75min. 50→60min. 45min. 30min.

Injektáž trhlin – vrtané pakry

Injektáž trhlin - lepený pakr

ico

Ukázky aplikace


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Pružná injektáž trhlin

Pružná injektáž trhlin

Konstrukční opravy

Konstrukční opravy

Vlásečnicové trhliny

Vlásečnicové trhliny

Injektáž trhlin s aktivním průsakem

Injektáž trhlin s aktivním průsakem