seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanační omítky

​​​Sanační omítkové systémy jsou využívány jako součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a omítek poškozených účinky vlhkosti, solí i znečištěným ovzduším.

Systémy jsou tvořeny skladbou sanačních omítek, které napomáhají rychlejšímu vysušování a obnově vlhkého zdiva, přičemž celkový vzhled omítnutého zdiva působí suchým dojmem.

Proč použít sanační omítkový systém

I přes obnovu hydroizolace a zamezení průniku vody do zdiva zůstává ve zdivu poměrně dlouhou dobu stále ještě velké množství vody spolu s obsahem rozpuštěných solí.

Proces odpařování vody a krystalizace těchto solí pokračuje až do dosažení ustálené vlhkosti zdiva. Sanační omítkový systém napomáhá rychlejšímu odparu vody a umožňuje ukládání solí do omítek, jejichž struktura je k tomu účelu uzpůsobena. Sanační omítkový systém je tvořen několika vrstvami omítek, které plní specifickou funkci. Vlastnosti omítek odpovídají požadavkům, které jsou na jednotlivé vrstvy systému kladeny. Průmyslová výroba těchto omítek zaručuje jejich požadované neměnné vlastnosti a funkčnost z nich vytvořeného systému.

Princip sanačních omítek

Na rozdíl od běžných omítek je u sanačních omítek významně snížen kapilární transport vlhkosti ze zdiva ve srovnání s procesem difúze vodní páry. Kapilární transport doprovázený transportem solí (roztokem) je tedy významně snížen, tudíž vlhkost na povrch může prostupovat jen ve formě vodní páry. Tohoto je u sanačních omítek dosaženo díky vhodnému pórovému systému a jeho vnitřní hydrofobizaci.

Vlhkosti ze zdiva je umožněno vniknout do sanační omítky do hloubky pouze několika milimetrů. Tato přijatá vlhkost, příp. roztok solí, se vypaří uvnitř omítky. Vykrystalizované soli se ukládají v pórovité struktuře omítky, čímž zůstává povrch omítky suchý a bez výkvětů. Krystalizační zóna se vytváří v omítce a chrání zdivo před dalším negativním působeními vlhkosti a solí. Na rozdíl od ostatních omítek není propustnost pro vodní páru u sanačních omítek, navzdory ukládání solí, dlouhodobě ovlivněna (nevzniká zábrana proti vysychání).

Kde použít sanační omítkový systém

 • u technicky náročných podmínek staveb jako součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a poškozených omítek účinky zemní i atmosférické vlhkosti
 • samostatně na objektech – hlavně nad povrchem terénu ve vnějším i vnitřním prostředí staveb, nebo i v jiných vlhkostně ne příliš namáhaných částech stavby, přednostně ale v kombinaci s některým jednodušším sanačním způsobem nebo technicky vhodným stavebním zásahem.

Tlaková voda

Sanační omítky jsou účinné pouze v případě vlhkosti kapilární a hydroskopické, ne v případě vody působící hydrostatickým tlakem. Obecně se sanační omítky neaplikují pod vnější úrovní terénu. Také kapilární vlhkost, která je příčinou vysoké vlhkosti zdiva, musí být vhodně odizolována.

Kondenzační zóna

K provlhnutí omítky může dojít, jestliže dochází dlouhodobě v její vrstvě ke kondenzaci – vzniku rosného bodu. Pomocí vhodných opatření musí být v oblasti omítky zabráněno poklesu teploty pod rosný bod.

Vysoká relativní vlhkost (suterén)

Pro rychlý vznik hydrofobní struktury sanačních omítek je nutné zajistit relativní vlhkost vzduchu okolí nižší než 65%. Není-li tato podmínka zaručena, vzniká nebezpečí urychlení transportu solí v omítce a jejich prostupu až na povrch. V tomto případě se prostor klimatizuje.

Klady sanačního omítkového systému

 • Neměnné složení maltových směsí.
 • Standardní vlastnosti vytvořených omítkových systémů.
 • Vysoký obsah pórů definované geometrie.
 • Vysoká propustnost pro vodní páru.
 • Vodoodpudivé vlastnosti struktury i povrchu systému.
 • Zlepšené tepelně izolační vlastnosti systému.
 • Výrazné snížení možnosti tvorby výkvětů solí na povrchu systémů.
 • Prodloužení trvanlivosti povrchových úprav zdiva.
 • Možnost ručního i strojního zpracování.
 • Použití na vlhké a zasolené zdivo.

SanaBond Prohoz

SanaBond Prohoz je postřik, který je součástí systému sanačních omítek a má zajistit adhezi (přilnavost) k podkladu. Zpravidla se nenanáší celoplošně, ale síťovitě. Je-li stupeň pokrytí menší než 50% z celkové omítané plochy, nejsou na postřik kladeny žádné speciální stavebně – fyzikální požadavky.

SanaBond Prohoz obsahuje křemičitý písek, pojiva, a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

ico
Typické aplikace:
 • podkladní postřik před použitím sanačních omítek
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a solemi
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
 • součást sanačního systému
 • aplikace síťovým postřikem v max. pokrytí 50% plochy
ico
Výhody:
 • prodyšná
 • pórovitá
 • difúzně otevřená
 • dobrá přídržnost
Technický list SanaBond Prohoz ke stažení: zde.

SanaBond Podklad

SanaBond Podklad je podkladní omítka, která slouží k vyrovnání hrubých nerovností podkladu, nebo jako vrstva pro ukládání solí v případě zvýšeného až vysoce zasoleného zdiva. Sanační omítka může být použita jako podkladní, nepřesáhne-li celkovou tloušťku 40mm (mimo spáry).

SanaBond Jádro obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

ico
Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
ico
Výhody:
 • prodyšná
 • pórovitá
 • vodoodpudivá
 • difúzně otevřená
 • vylehčená
 • síranovzdorné vlastnosti
 • nesmí se „filcovat“
 • aplikace na postřik SanaBond Prohoz
 • nahrazuje části drolících se materiálů (zpevňuje zdivo)
 • možno použít pod SanaBond Jádro
Technický list SanaBond Podklad ke stažení: zde.

SanaBond Jádro

SanaBond Jádro je základní sanační omítka určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí. Je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky.

Zpravidla se nanáší ve vrstvě 20mm, přičemž u vícevrstvých systémů musí mít každá vrstva minimálně 10mm. Celková tloušťka sanační omítky by neměla přesáhnout 40mm (mimo spáry).

SanaBond Jádro obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

ico
Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
ico
Výhody:
 • prodyšná
 • pórovitá
 • vodoodpudivý
 • difúzně otevřená
 • vylehčená
 • má dodatečně tepelně izolační vlastnosti
 • nesmí se „filcovat“
 • aplikace na postřik SanaBond Prohoz
 • konečná úprava sanačním štukem SanaBond Štuk
Technický list SanaBond Jádro ke stažení: zde.

SanaBond Štuk

SanaBond Štuk je sanační štuk, který se nanáší v tloušťce 2mm jako finální ukončení sanačního systému. Je vhodný pro vnitřní i vnější omítku.

SanaBond Štuk obsahuje křemičitý písek, pojiva a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

ico
Typické aplikace:
 • poslední vrstva sanačního systému na sanační omítku SanaBond Jádro, SanaBond Podklad nebo Sokl
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo
ico
Výhody:
 • jemný, vysoce porézní štuk
 • vodoodpudivý
 • difúzně otevřený
Technický list SanaBond Štuk ke stažení: zde.

SanaBond Mono

SanaBond Mono je jednovrstvá základní sanační omítka, která je určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a prosolené zdivo. Je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky.

SanaBond Mono obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

ico
Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • renovace fasád pro vytváření bosáží
ico
Výhody:
 • prodyšná
 • vysoce porézní
 • vodoodpudivá
 • difúzně otevřená
 • vylehčená
 • nesmí se „filcovat“
 • ruční i strojní nanášení
Technický list SanaBond Mono ke stažení: zde.

Energetická sanace

Sanační omítky s tepelně-izolačními vlastnostmi

Nové technologie v oblasti sanace vlhkého zdiva nám přinášejí moderní nástroj v této oblasti. Investorům, projektantům i aplikačním firmám se dostává nová generace sanačních omítek. V budoucnu nebude stačit mít zdivo bez vlhkosti a solných výkvětů. Toto je standard a požadavek dnes. Nové sanační omítky mají novou přidanou hodnotu a to v podobě tepelně-izolačních vlastností.

Jejich hlavní vlastnost je nízký součinitel tepelné vodivosti značený λ, který se pohybuje pod hodnotou 0.07(W/mK) – tato hodnota nám určuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. Čím je hodnota menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Tato nová moderní sanace se označuje jako energetická sanace.

U objektů, kde nelze s důvodu památkové péče objekt zateplit se nabízí nová možnost, kterou nám umožňují tepelně-izolační omítky.

Při sanaci vlhkého zdiva můžeme spojit požadavek na suché zdi a zároveň při rostoucích cen energií je snížit.

Základním prvkem sanačních tepelně-izolačních omítek jsou velmi lehká plniva, se kterými mají omítky objemovou hmotnost.

Aplikace tepelně-izolačních omítek nevyžaduje žádné složité přípravy a zvládne je každá odborně vyškolená aplikační firma.

SanaBond E

SanaBond E je jednovrstvá, jednosložková, hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními vlastnostmi.

Sanační omítka SanaBond E je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti.

Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40mm, případně ve struktuře prostřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky působení vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

Při použití ve vnějším prostředí je nutné omítku SanaBond E dodatečně hydrofobizovat. Hydrofobních (vodoodpudivých) vlastností je možné dosáhnout pomocí hydrofobizačního nátěru ResiCote HK. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí.

ico
Typické aplikace:
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo
ico
Výhody:
 • vysoká paropropustnost
 • nízká objemová hmotnost
 • zvyšuje celkový tepelný odpor stavby při zachování prostupu par stěnou
 • potlačuje vznik plísní, řas a mechů
 • variabilita hydrofobity (může fungovat nejen jako hydrofilní, ale i jako hydrofobní omítka po aplikaci hydrofobní impregnace)
 • objemová hmotnost cca 410kg/m3
Technický list SanaBond E ke stažení: zde.

SanaBond EXP

SanaBond EXP je jednovrstvá, jednosložková, hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními a sušicími účinky, vhodná zejména pro stavby zasažené povodněmi.

Sanační omítka SanaBond EXP je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti.

Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40mm, případně ve struktuře prostřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včas řešit důsledky působení vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

Omítka SanaBond EXP je použitelná jako jednosložková, sanační, hydrofilní malta. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí.

ico
Typické aplikace:
 • pro objekty zasažené povodněmi
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo
ico
Výhody:
 • vysoká paropropustnost
 • nízká objemová hmotnost
 • zvyšuje celkový tepelný odpor stavby při zachování prostupu par stěnou
 • potlačuje vznik plísní, řas a mechů
 • objemová hmotnost cca 380kg/m3
Technický list SanaBond EXP ke stažení: zde.

SanaBond EXX

SanaBond EXX je sanační hydrofobní omítková směs s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Speciální sanační omítka s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro použití jako podkladová omítka i jako finální povrchová úprava především při rekonstrukci a restaurování památkových a historických objektů. Nabízí také možnost použití při modelování členitých a složitých prvků fasád.

Sanační omítková směs SanaBond EXX je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních vlastností, ale také tepelně izolačních vlastností.

Je vhodná pro použití především ve vnějším prostředí. Použití omítky SanaBond EXX zajišťuje až 40% úsporu tepla. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá SanaBond EXX včasně odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí v obytných prostorách.

ico
Typické aplikace:
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo
ico
Výhody:
 • vysoké tepelně izolační vlastnosti
 • vysoká paropropustnost
 • nízká objemová hmotnost
 • potlačuje vznik plísní, řas a mechů
 • objemová hmotnost cca 380kg/m3
Technický list SanaBond EXX ke stažení: zde.

Sanaxní omítka

Sanaxní omítka je vylehčená sanační 2K malta pro vnitřní i venkovní použití.

Vytváří vysoce porézní omítku, která se dobře nanáší. Má výbornou přilnavost i na velmi hladké povrchy jako je například beton a tím se dá aplikovat – omítat dle potřeby i ve větší tloušťce až do 50mm v jedné vrstvě. Maltová směs SANAX je vysoce prodyšná omítka. Na rozdíl od jiných používaných prostředků jím není vlhkost ve zdivu uzavírána, nýbrž naopak je odváděna ve formě vodních par. Zdivu je umožněno odsychání, přičemž povrch omítky je suchý.

Výrobek je složen ze dvou složek:
složka A je maltová směs složená z vysokopecního cementu a anorganických pojiv (25kg pytel)
složka B je tekutá Sanax TP (plastová lahvička 25ml).

ico
Typické aplikace:
 • vnitřní a vnější omítka na stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
ico
Výhody:
 • prodyšná
 • vysoce porézní
 • dodatečné tepelně izolační vlastnosti
 • difúzně otevřená
Technický list Sanaxní omítka ke stažení: zde.

Sanax TP

Sanax TP tekutá přísada maltové směsi se používá smíchaná s portlandským cementem PC 250 nebo PC 325, plaveným kamenivem (pískem) bez hlinitých příměsí zrnitosti 0 až 5mm, pro jemné omítky pak 0 až 2mm a to v určeném poměru, který je třeba vždy dodržet.

Je určena pro použití v kombinaci s portlandským cementem, plaveným kamenivem (pískem), a vodou, tj. jejich smícháním v přesně určených poměrech vznikne vysoce prodyšná omítka.

ico
Typické aplikace:
 • složka B v systému sanačních omítek Sanax
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
Technický list Sanax TP ke stažení: zde.

Bioklimatická sanace

Omítka ClimaBond BKO a štuk ClimaBond BKS je tvořena přírodním minerálem Klinoptilolit, což je druh Zeolitu.

Klinoptilolit je naprosto unikátní nerost, ojedinělý mezi ostatními minerály. Jeho struktura, tvořená drobnými dutinkami a kanály, a jeho negativní náboj dávají omítce vlastnosti, díky kterým je schopna absorbovat ze vzduchu bakterie, těžké kovy, toxiny, zápach. Tím výrazně přispívá ke zlepšení vzduchu v interiéru.

Klinoptilolit snižuje obsah dusíku ve vzduchu, stejně tak i koncentraci chlorovaných uhlovodíků.

Klinoptilolit má velmi dobré antibakteriální účinky, omezuje aktivitu bakterií, kvasinek, řas i plísní

Jedinečná krystalická struktura Klinoptilolitu umožní, že při kontaktu s vlhkostí dojde k reakci, při které se uvolní energie ve formě tepla použití ClimaBond BKO omítky a štuku ClimaBond BKS je tedy vhodné do vnitřních prostor jakou jsou:

 • školy, posilovny, wellness studia, bazény, šatny
 • nemocnice, zdravotní zařízení
 • restaurace, kuchyně, potravinářské podniky
 • rodinné domy, kanceláře
 • historické budovy, sklepní prostory
 • koupelny, prádelny

ClimaBond BKO

ClimaBond BKO je omítka obsahující klinoptilolit určená pro stavební konstrukce pro zlepšení klimatických podmínek. Je vhodná pro zhotovení vnitřní omítky.

ico
Typické aplikace:
 • prostory s vysokými nároky na vnitřní klima
ico
Výhody:
 • prodyšná, difúzně otevřená
 • zlepšuje klimatické podmínky
 • vysoce porézní
 • vylehčená
 • dodatečné tepelně izolační vlastnosti
Technický list ClimaBond BKO ke stažení: zde.

ClimaBond BKS

ClimaBond BKS je štuk, obsahující klinoptilolit, určený pro stavební konstrukce pro zlepšení klimatických podmínek. Je vhodný pro zhotovení vnitřní omítky.

ico
Typické aplikace:
 • prostory s vysokými nároky na vnitřní klima
ico
Výhody:
 • prodyšná, difúzně otevřená
 • zlepšuje klimatické podmínky
 • vysoce porézní
 • vylehčená
 • dodatečné tepelně izolační vlastnosti
Technický list ClimaBond BKS ke stažení: zde.

Příprava podkladu

Požadavky na podklad

Před prováděním sanačních omítek je nutné dostatečně připravit podklad:
 • odstranit starou omítku do dostatečné výšky 80–100cm nad viditelnou hranici vlhkosti zdiva a omítek
 • vyškrábat spáry ve zdivu do hloubky až 20mm (závislé od statického stavu konstrukcí a celého objektu)
 • opravit a dozdít poškozené části zdiva a vyplnit hrubé nerovnosti (SanaBond 23)
 • důkladně očistit zdivo od prachu, úlomků a nesoudržných částí (drátěný kartáč, stlačený vzduch, průmyslový vysavač)

POZOR: nikdy nepoužívat tlakovou vodu!​

Elektroinstalace apod. nesmí být ve zdivu upevněny a kotveny hmotami na bázi sádry!

POZOR: otlučené staré omítky a stavební suť okamžitě odvážet, nepoužívat na zásypy. Obsahují soli – mohlo by dojít k opětovnému vyluhování solí vodou!!!

Příprava

Omítka se pro zpracování připraví smísením sanační suché omítkové směsi s vodou v běžné samospádové míchačce nebo v nádobě s rychlooběžným míchadlem. Omítku lze připravovat i strojním způsobem, při čemž se musí dbát na vytvoření dostatečného množství obsahu vzduchových pórů v omítce.

Aplikace sanačních omítek


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 1

Mechanické metody - sanační omítka - typ sanace 1

Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 2

Mechanické metody - sanační omítka - typ sanace 2

Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 3

Mechanické metody - sanační omítka - typ sanace 3

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 1 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 1 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 1 b)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 1 b)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 2 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 2 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 2 b)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 2 b)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 3 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 3 a)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 3 b)

Chemická injektáž zdiva a sanační omítka - typ sanace 3 b)