Sanační omítkySystém

​​​Sanační omítkové systémy jsou využívány jako součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a omítek poškozených účinky vlhkosti, solí i znečištěným ovzduším. Systémy jsou tvořeny skladbou sanačních omítek, které napomáhají rychlejšímu vysušování a obnově vlhkého zdiva, přičemž celkový vzhled omítnutého zdiva působí suchým dojmem.

Proč použít sanační omítkový systém

I přes obnovu hydroizolace a zamezení průniku vody do zdiva zůstává ve zdivu poměrně dlouhou dobu stále ještě velké množství vody spolu s obsahem rozpuštěných solí.

Proces odpařování vody a krystalizace těchto solí pokračuje až do dosažení ustálené vlhkosti zdiva. Sanační omítkový systém napomáhá rychlejšímu odparu vody a umožňuje ukládání solí do omítek, jejichž struktura je k tomu účelu uzpůsobena. Sanační omítkový systém je tvořen několika vrstvami omítek, které plní specifickou funkci. Vlastnosti omítek odpovídají požadavkům, které jsou na jednotlivé vrstvy systému kladeny. Průmyslová výroba těchto omítek zaručuje jejich požadované neměnné vlastnosti a funkčnost z nich vytvořeného systému.

Princip sanačních omítek

Na rozdíl od běžných omítek je u sanačních omítek významně snížen kapilární transport vlhkosti ze zdiva ve srovnání s procesem difúze vodní páry. Kapilární transport doprovázený transportem solí (roztokem) je tedy významně snížen, tudíž vlhkost na povrch může prostupovat jen ve formě vodní páry. Tohoto je u sanačních omítek dosaženo díky vhodnému pórovému systému a jeho vnitřní hydrofobizaci.

Vlhkosti ze zdiva je umožněno vniknout do sanační omítky do hloubky pouze několika milimetrů. Tato přijatá vlhkost, příp. roztok solí, se vypaří uvnitř omítky. Vykrystalizované soli se ukládají v pórovité struktuře omítky, čímž zůstává povrch omítky suchý a bez výkvětů. Krystalizační zóna se vytváří v omítce a chrání zdivo před dalším negativním působeními vlhkosti a solí. Na rozdíl od ostatních omítek není propustnost pro vodní páru u sanačních omítek, navzdory ukládání solí, dlouhodobě ovlivněna (nevzniká zábrana proti vysychání).

Vícevrstvý sanační systém. Jednovrstvý sanační systém.

Kde použít sanační omítkový systém

Tlaková voda

Sanační omítky jsou účinné pouze v případě vlhkosti kapilární a hydroskopické, ne v případě vody působící hydrostatickým tlakem. Obecně se sanační omítky neaplikují pod vnější úrovní terénu. Také kapilární vlhkost, která je příčinou vysoké vlhkosti zdiva, musí být vhodně odizolována.

Kondenzační zóna

K provlhnutí omítky může dojít, jestliže dochází dlouhodobě v její vrstvě ke kondenzaci – vzniku rosného bodu. Pomocí vhodných opatření musí být v oblasti omítky zabráněno poklesu teploty pod rosný bod.

Vysoká relativní vlhkost (suterén)

Pro rychlý vznik hydrofobní struktury sanačních omítek je nutné zajistit relativní vlhkost vzduchu okolí nižší než 65%. Není-li tato podmínka zaručena, vzniká nebezpečí urychlení transportu solí v omítce a jejich prostupu až na povrch. V tomto případě se prostor klimatizuje.

Klady sanačního omítkového systému


Produkty

SanaBond Prohoz

SanaBond Prohoz je postřik, který je součástí systému sanačních omítek a má zajistit adhezi (přilnavost) k podkladu. Zpravidla se nenanáší celoplošně, ale síťovitě. Je-li stupeň pokrytí menší než 50% z celkové omítané plochy, nejsou na postřik kladeny žádné speciální stavebně – fyzikální požadavky.

SanaBond Prohoz obsahuje křemičitý písek, pojiva, a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Typické aplikace:
 • podkladní postřik před použitím sanačních omítek
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a solemi
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
 • součást sanačního systému
 • aplikace síťovým postřikem v max. pokrytí 50% plochy

SanaBond Podklad

SanaBond Podklad je podkladní omítka, která slouží k vyrovnání hrubých nerovností podkladu, nebo jako vrstva pro ukládání solí v případě zvýšeného až vysoce zasoleného zdiva. Sanační omítka může být použita jako podkladní, nepřesáhne-li celkovou tloušťku 40mm (mimo spáry).

SanaBond Jádro obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu

SanaBond Jádro

SanaBond Jádro je základní sanační omítka určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí. Je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky.

Zpravidla se nanáší ve vrstvě 20mm, přičemž u vícevrstvých systémů musí mít každá vrstva minimálně 10mm. Celková tloušťka sanační omítky by neměla přesáhnout 40mm (mimo spáry).

SanaBond Jádro obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu

SanaBond Štuk

SanaBond Štuk je sanační štuk, který se nanáší v tloušťce 2mm jako finální ukončení sanačního systému. Je vhodný pro vnitřní i vnější omítku.

SanaBond Štuk obsahuje křemičitý písek, pojiva a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Typické aplikace:
 • poslední vrstva sanačního systému na sanační omítku

  SanaBond Jádro, SanaBond Podklad nebo Sokl

 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo

SanaBond Mono

SanaBond Mono je jednovrstvá základní sanační omítka, která je určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a prosolené zdivo. Je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky.

SanaBond Mono obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • renovace fasád pro vytváření bosáží

Sanaxní omítka

Sanaxní omítka je vylehčená sanační 2K malta pro vnitřní i venkovní použití.

Vytváří vysoce porézní omítku, která se dobře nanáší. Má výbornou přilnavost i na velmi hladké povrchy jako je například beton a tím se dá aplikovat – omítat dle potřeby i ve větší tloušťce až do 50mm v jedné vrstvě. Maltová směs SANAX je vysoce prodyšná omítka. Na rozdíl od jiných používaných prostředků jím není vlhkost ve zdivu uzavírána, nýbrž naopak je odváděna ve formě vodních par. Zdivu je umožněno odsychání, přičemž povrch omítky je suchý.

Výrobek je složen ze dvou složek:
složka A je maltová směs složená z vysokopecního cementu a anorganických pojiv (25kg pytel)
složka B je tekutá Sanax TP (plastová lahvička 25ml).

Typické aplikace:
 • vnitřní a vnější omítka na stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu

Energetická sanace

Sanační omítky s tepelně-izolačními vlastnostmi

Nové technologie v oblasti sanace vlhkého zdiva nám přinášejí moderní nástroj v této oblasti. Investorům, projektantům i aplikačním firmám se dostává nová generace sanačních omítek. V budoucnu nebude stačit mít zdivo bez vlhkosti a solných výkvětů. Toto je standard a požadavek dnes. Nové sanační omítky mají novou přidanou hodnotu a to v podobě tepelně-izolačních vlastností.

Jejich hlavní vlastnost je nízký součinitel tepelné vodivosti značený λ, který se pohybuje pod hodnotou 0.07(W/mK) – tato hodnota nám určuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. Čím je hodnota menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Tato nová moderní sanace se označuje jako energetická sanace.

U objektů, kde nelze s důvodu památkové péče objekt zateplit se nabízí nová možnost, kterou nám umožňují tepelně-izolační omítky.

Při sanaci vlhkého zdiva můžeme spojit požadavek na suché zdi a zároveň při rostoucích cen energií je snížit.

Základním prvkem sanačních tepelně-izolačních omítek jsou velmi lehká plniva, se kterými mají omítky objemovou hmotnost.

Aplikace tepelně-izolačních omítek nevyžaduje žádné složité přípravy a zvládne je každá odborně vyškolená aplikační firma.

SanaBond E

SanaBond E je jednovrstvá, jednosložková, hydrofobní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními vlastnostmi. Sanační omítka SanaBond E je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofoním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí. Omítka SanaBond E použitelná jako jednokomponentní sanační hydrofobní malta. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí.

Součinitel tepelné vodivosti: ≤ 0.09 (W/m.K)

Typické aplikace:
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo

SanaBond EX

SanaBond EX je jednovrstvá, jednokomponentní, hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními a sušícími účinky, vhodná zejména pro stavby zasažené povodněmi. Sanační omítka SanaBond EX je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofilním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí. Hydrofobitu je možné dodatečně provést pomocí hydrofobizačního nátěru ResiCote HK. Po povrchové hydrofobizaci je omítka SanaBond EX použitelná jako jednokomponentní sanační hydrofobní malta. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí.

Součinitel tepelné vodivosti: ≤ 0.09 (W/m.K)

Typické aplikace:
 • pro objekty zasažené povodněmi
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo

SanaBond EXX

SanaBond EXX je hydrofobní sanační omítková směs s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Speciální sanační omítka s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro použití jako podkladová omítka i jako finální povrchová úprava především při rekonstrukci a restaurování památkových a historických objektů. Nabízí také možnost použití při modelování členitých a složitých prvků fasád. Sanační omítková směs SanaBond EXX je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních vlastností, ale také tepelně izolačních vlastností. Je vhodná pro použití především ve vnějším prostředí. Použití omítky SanaBond EXX zajišťuje až 40% úsporu tepla. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá SanaBond EXX včasně odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí v obytných prostorách.

Součinitel tepelné vodivosti: 0.072 (W/m.K)

Typické aplikace:
 • je určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
 • vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
 • pro zavlhlé a solemi napadené zdivo

Sanaxní omítka

Sanaxní omítka je vylehčená sanační 2K malta pro vnitřní i venkovní použití.

Vytváří vysoce porézní omítku, která se dobře nanáší. Má výbornou přilnavost i na velmi hladké povrchy jako je například beton a tím se dá aplikovat – omítat dle potřeby i ve větší tloušťce až do 50mm v jedné vrstvě. Maltová směs SANAX je vysoce prodyšná omítka. Na rozdíl od jiných používaných prostředků jím není vlhkost ve zdivu uzavírána, nýbrž naopak je odváděna ve formě vodních par. Zdivu je umožněno odsychání, přičemž povrch omítky je suchý.

Výrobek je složen ze dvou složek:
složka A je maltová směs složená z vysokopecního cementu a anorganických pojiv (25kg pytel)
složka B je tekutá Sanax TP (plastová lahvička 25ml).

Typické aplikace:
 • vnitřní a vnější omítka na stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu

SanaBond EPO

SanaBond EPO je polyuretanem vylehčená, tepelně izolační, sanační malta pro vnitřní i vnější omítky, určená pro omítání vlhkého a mrazem nebo solemi poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Obsahuje cementová pojiva, lehčená plniva a aditiva zlepšující vlastnosti a zpracovatelnost..

Lehčeným plnivem je PUR pěna, což je dnes jeden z nejlepších známých a používaných tepelných izolantů.

Součinitel tepelné vodivosti: 0.07 (W/m.K)

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • staré stavby, památkové chráněné objekty
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu

SanaBond EPP

SanaBond EPP je polyuretanem vylehčený, tepelně izolační sanační prohoz pro vnitřní i vnější omítky. Obsahuje cementová pojiva, lehčená plniva a aditiva zlepšující zpracovatelnost a užitné směsi. Lehčeným plnivem je PUR pěna, což je dnes jeden z nejlepších známých a používaných tepelných izolantů.

Součinitel tepelné vodivosti: < 0.1 (W/m.K)

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a solemi
 • staré stavby, památkové chráněné objekty
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
 • podkladní postřik před použitím sanační omítky SanaBond EPO
 • součást sanačního systému SanaBond EP
 • aplikace síťovým postřikem v max. pokrytí 50–75% plochy


Bioklimatická sanace

SanaBond BKO

SanaBond BKO je antibakteriální vnitřní omítka s proti plísňovými účinky. Je vhodná pro zhotovení vnitřní omítky.

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
 • prostory s vysokými nároky na vnitřní klima

SanaBond BKS

SanaBond BKS je antibakteriální vnitřní stěrka s proti plísňovými účinky. Je vhodná pro zhotovení vnitřní omítky.

Typické aplikace:
 • základní omítka sanačního systému
 • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
 • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní terénu
 • prostory s vysokými nároky na vnitřní klima


Aplikační postup

sanačního systému dle WTA

Příprava podkladu

Požadavky na podklad

Před prováděním sanačních omítek je nutné dostatečně připravit podklad:

POZOR: nikdy nepoužívat tlakovou vodu!​

Elektroinstalace apod. nesmí být ve zdivu upevněny a kotveny hmotami na bázi sádry!

POZOR: otlučené staré omítky a stavební suť okamžitě odvážet, nepoužívat na zásypy. Obsahují soli – mohlo by dojít k opětovnému vyluhování solí vodou!!!

Příprava

Omítka se pro zpracování připraví smísením sanační suché omítkové směsi s vodou v běžné samospádové míchačce nebo v nádobě s rychlooběžným míchadlem. Omítku lze připravovat i strojním způsobem, při čemž se musí dbát na vytvoření dostatečného množství obsahu vzduchových pórů v omítce.Aplikace sanačních omítek


Odstranění omítky. Nástřik proti solím. Sanační prohoz. Sanační podklad. Hydroizolační stěrka.
Sanační jádro. Zarovnání omítky. Sanační štuk. Vyhlazení sanačního štuku. Paropropustný nátěr.

Detaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 1


Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 2


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Mechanické metody - sanační omítka
typ sanace 3


Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 1 WTA a)


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 1 WTA b)


Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 2 WTA a)


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 2 WTA b)


Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 3 a)


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Chemická injektáž zdiva a sanační omítka
typ sanace 3 b)


PDF DWG JPG

Ke stažení