seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Kotvení a požár

Tento článek vysvětluje, jak výrobci poskytují data umožňující kotvení přizpůsobit se aplikacím vyžadující ohnivzdornost a požární odolnost.

Kotvení hraje důležitou roli nejen jako spoj mezi elementy budovy, ale také tam, kde se vyžaduje trvanlivost, udržení stavební kapacity a bezpečnost. Často bude stabilita stavebních komponentů při požáru záviset na kotevních elementech. Stabilita stavebních komponentů při požáru je důležitá pro umožnění úniku a udržení přístupnosti únikových tras nebo východů. Pro tyto důvody členové Construction Fixings Association pracovali mnoho let ve spolupráci s odděleními výzkumu a testování materiálu na pasivní ochraně proti ohni.

Skrz jejich ohromné zapojení do problematiky ochrany proti ohni, přispívaly členové vývoji kotevních technologií - kotvy vystavené extrémnímu ohni.

Jeví se jako důležité, jestli ne jako životně důležité s ohledem na bezpečnost, aby se ti, co jsou odpovědní za návrh a specifikaci veřejných projektů, řídili zkušeností asociací stavebního kotvení.

Výběrem nejvíce pokročilého kotvení s ověřenou trvanlivostí za ohně se snižuje škoda a zachrání se tak mnoho životů.

Trvanlivost odolnosti vůči ohni/požáru stavební části označuje odolnost vůči ohni během určitého časového úseku. Například, jestliže bude odolnost stavební části vypočtena jako F30. F30 znamená, že tato stavební část má za podmínek určených křivkou teplota/čas, odolnost vůči ohni 30 minut. Pro označení F30 se používá termín „retardér hoření“ nebo „látka snižující hořlavost“. Stavební části, které mají označení F90 a výše se označují jako „ohnivzdorné/nehořlavé“. Označení jsou klasifikována dle minimální odolnosti na 30, 60, 90, 120, 180minut.

Označení ohnivzdornosti u kotev jsou na stejném základu jako již vysvětlený princip pro stavební části. Všeobecně platí, že použití kotvení je regulováno schválenými systémy. Tyto certifikáty však zatím neobsahují informace o ohnivzdornosti, i když systém ETA plánuje v  blízké budoucnosti představit požární testy a spojené metody. Jestliže jsou kotvy určeny pro aplikace, kde musí fungovat v případě požáru nebo významně zvýšených teplot prostředí, potom může výrobce poskytnout tyto informace o zvláštním chování kotvy za ohně.

Principy, dle kterých se řídí certifikace kotev, znamenají, že povolené zatížení určené oficiálním schválením je pouze zlomkem možného selhání kotvy za běžných podmínek. Toto znamená, že se musí počítat s jakoukoliv variací způsobenou odlišnostmi ve stavebním materiálu, nesprávného sestavení a nepředvídaného zatížení stavebního materiálu.

Během požárních testů, je odvozována odolnost kotvy při kontrolovaném ohni se specifickým zatížení, které může být to normální doporučené zatížení při teplotách prostředí nebo redukované zatížení. Povolené zatížení během různých časových úseků vystavení jsou potom z těchto testů odvozena za použití vhodného faktoru bezpečnosti.

Abychom mohli tyto data použít, je třeba provést běžné kalkulace pro odvození dovoleného zatížení při braní v úvahu jevy jako je umístění od kraje, osová rozteč, pevnost betonu, směr zatížení atd. aplikované zatížení musí být potom zkontrolováno, aby se shodovalo a nebylo větší než toto zatížení nebo dovolené zatížení pro požadované vystavení ohni.

Aby bylo možné kotvy s ETA specifikovat pro podmínky požáru tak široce jak jen to lze, EOTA představí dodatečné požadavky k ETAG 001 kovové kotvy pro použití v betonu. Toto umožní dva možné přístupy. Testy ohnivzdornosti jsou na bázi standardní křivky čas/teplota. Z výsledků lze odvodit dovolená zatížení pro různé vystavení ohni. Výrobci, kteří ještě musí provést testy, se mohou držet více konzervativního přístupu bez potřeby testů. Z porovnávací studie dat sebraných z mnoha testů kotvení, kde byly předmětem křivka teplota/čas, konzervativní zatížení/vystavení byly získány hodnoty, které mohou být aplikované pro jakoukoliv kotvu s evropským technickým certifikátem ETAG 001.

Pro další informace nás kontaktujte.