seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolační gelová injektáž

Vysoká vlhkost vnějších stěn objektů přináší závažné problémy. Protože provedení výkopu a následná nová hydroizolace je v mnoha případech neproveditelná, je jedním ze způsobů řešení těchto problémů provedení speciální dodatečné injektáže. Níže přinášíme informaci o způsobu provedení hydroizolace pomocí injektážních prostředků na bázi vysoce pružných akrylátových gelů. Přítomnost zemní vlhkosti v okolí stavebního objektu nebo výskyt zvýšené hladiny podzemní vody nutí projektanty řešit problém vnější hydroizolace staveb. Pokud vnější hydroizolace chybí nebo je poškozena, vniká do stavebního objektu voda. To vede zpočátku k vlhkým vnitřním stěnám, následně pak ke zvýšené vlhkosti vzduchu, kondenzaci vody na stěnách a za jistých okolností i k odkapávání vody ze stěn. Kromě omezení možnosti užívat takto postižené prostory může dojít i k poškození stavební konstrukce. Je proto nezbytné zabývat se otázkou sanace těchto objektů, abychom trvale a efektivně zabránili pronikání vody do stavebního objektu.

Opravy hydroizolace stavebních objektů

 • vnější (např. odkrytí vnější hydroizolace a její výměna, injektáž do okolní zeminy)
 • vnitřní (např. živičné hydroizolace na vnitřní straně, sanační malty)
 • ve vlastním stavebním dílci (např. napouštění zdiva, injektáž zdiva)

Můžeme také použít kombinace těchto postupů. Jednou z nejefektivnějších metod je použití injektáží do okolní zeminy v kombinaci se sanačními maltami na vnitřní straně stavebního objektu. Injektáží do okolní zeminy trvale zamezíme přístupu vody ke stavebnímu objektu a nahradíme původní nefunkční hydroizolaci. Následně aplikovaným sanačním maltovým systémem poté opravíme provlhlé stěny a umožníme opětovné bezproblémové používání stavebního objektu.

Injektážní postupy umožňují cílené působení na zdroje provlhávání stavebních dílců, které jsou v kontaktu se zeminou. Cílem injektáže je snížení nasákavosti stavebních dílců či stavebních materiálů zúžením, popřípadě ucpáním dutin a kapilár až k dosažení rovnovážné vlhkosti. Mezi použitelné materiály patří např. roztoky, emulze, suspenze nebo akrylátové gely.

V posledních letech došlo k cílenému rozvoji akrylátových gelů,
které se vyznačují mimo jiné těmito vlastnostmi:

 • nízká viskozita,
 • vysoká reakční rychlost,
 • flexibilita,
 • odolnost,
 • šetrnost k životnímu prostředí.

Další důležitou vlastností, kromě vysoké reakční rychlosti, je také schopnost tuto reakční rychlost regulovat, abychom mohli ovlivňovat místo, kam injektážní materiál dopravíme. Důležitou vlastností je též jeho odolnost vůči kyselinám, zásadám, roztokům solí a ostatnímu chemickému zatížení. Na použití injektážního materiálu jsou zároveň kladeny, s ohledem na povinnou péči věnovanou oblastem v kontaktu se zeminou a vodou, zvláštní nároky na šetrnost k životnímu prostředí a zdravotní nezávadnost.

AkryGel 40

AkryGel 40 je hydrofilní gel na akrylátové bázi obsahující 2 složky, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1.

Složka 1 je tvořena směsí pryskyřice AkryGel 40 a katalyzátoru TE 300.

Složku 2 tvoří aktivátor SP 200 a voda.

V závislosti na koncentraci katalyzátoru TE 300 a aktivátoru SP 200 v jejich příslušných směsích je možné dosáhnout různých časů gelace. Teplota vzduchu a teploty podkladu ovlivňují časy gelace. Delší časy gelace mohou být dosaženy přidáním zpomalovače KF 500. Jakmile směs zpolymeruje, vytvoří AkryGel 40 houževnatý, trvale pružný gel.

ico

Typické aplikace:

 • externí hydroizolace základů pod úrovní země
 • injektáž spár a trhlin ve stavebních materiálech
 • utěsňování dutin
 • utěsňování spár ve zdivu, betonu a půdě
 • kontrola průniků vody během hloubení tunelů
 • rubová injektáž
 • hydroizolace staveb pod úrovní povrchu, v betonu nebo ve zdivu (sklepy,podzemní parkoviště)
 • utěsňování trhlin v betonu a ve skalních útvarech
 • utěsňování tunelových spojů
Technický list AkryGel 40 ke stažení: zde.

AkryGel 30

AkryGel 30 je hydrofilní gel na akrylátové bázi s nižším obsahem sušiny obsahující 2 složky, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1.

Složka 1 je tvořena směsí pryskyřice AkryGel 30 a katalyzátoru TE 300.

Složku 2 tvoří aktivátor SP 200 a voda.

V závislosti na koncentraci katalyzátoru TE 300 a aktivátoru SP 200 v jejich příslušných směsích je možné dosáhnout různých časů gelace. Teplota vzduchu a teploty podkladu ovlivňují časy gelace. Delší časy gelace mohou být dosaženy přidáním zpomalovače KF 500. Jakmile směs zpolymeruje, vytvoří AkryGel 30 houževnatý, trvale pružný gel.

ico

Typické aplikace:

 • aplikace na horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu staveb
 • clonová injektáž (rubová injektáž)
 • hydroizolace staveb pod úrovní země, v betonu nebo ve zdivu (sklepy, podzemní parkoviště)
Technický list AkryGel 30 ke stažení: zde.

Horizontální clona

Injektážními systémy lze vytvořit horizontální clonu proti kapilárnímu pronikání vlhkosti. Toto opatření se nabízí rovněž jako doplněk k hydroizolaci na vnitřní straně, např. živičné hydroizolaci. Injektáž se provádí ve dvou nebo třech řadách injektážních vrtů. Vrty se navrtají ve vzájemně malých odstupech. Zdivo se neprovrtává skrz. Kanály směřují šikmo dolů pod úhlem 30° až 45°. Injektážní tlak je třeba přizpůsobit stavebnímu dílci; vhodné jsou tlaky v rozmezí 5-30bar.

Plošná hydroizolace ve stavebním dílci

Pro zvýšení hydraulického odporu proti plošně vnikající vlhkosti lze stavební dílce podrobit plošné injektáži. Stejně jako při vytváření horizontálního uzávěru jsou vrty orientovány šikmo dolů a neprocházejí přes celou tloušťku dílce. Při injektáži se postupuje zdola nahoru.

Vnější hydroizolace vytvořená gelovou clonou v sousedící zemině

V některých případech, např. u velkoplošných staveb s rozsáhlými vadami vnější hydroizolace v kontaktu se zeminou nebo i u zdiva s velkými dutinami (např. duté tvárnice), se ukazuje vnější hydroizolace pomocí gelové injektáže jako bezpečná a účinná metoda. Platí to též pro případ kompaktního zdiva, kde se injektáž nedá hospodárně provádět. Akrylátový gel se injektuje z volně přístupné strany přes stavební dílec do sousedící zeminy. Jako důsledek speciálních vlastností gelu, jakož i této injektážní technologie, se injektovaný materiál rozdělí na vnější straně dílce okolo injektážního vrtu. Při odborném provedení injektáže se na vnější straně dílce vytvoří souvislá gelová membrána. Původní hydroizolace se působením takto vytvořeného gelové clony doplní či nahradí. Z hlediska vhodnosti zemin pro injektáž zde neexistuje žádné omezení.

ico

Ukázky aplikace


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Izolace provedená z vnitřní strany

Izolace provedená z vnitřní strany

Závěr

Všude tam, kde máme narušenou hydroizolaci objektu nebo kde není možné z hlediska přístupu ke stavební konstrukci provést odkrytí hydroizolace a její výměnu se jeví použití gelových injektáží do okolní zeminy nebo do stavebního dílce samotného jako efektivní metoda sanace těchto stavebních objektů.

Každý stavební objekt vždy vyžaduje použití takového řešení, které odpovídá a je navrženo podle místních podmínek a možností. Konkrétní řešení sanace stavebního objektu by mělo vždy být navrženo na základě jednání všech zainteresovaných účastníků - projektanta, investora, prováděcí firmy a v neposlední řadě také dodavatele materiálu.