seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Chemicky odolné nátěry

Novinky


Chemicky odolné nátěryNová ale i rekonstruovaná technologická zařízení, ocelové konstrukce a stavby z hlediska jejich dlouhodobé životnosti, vyžadují spolehlivou, časově stálou a ekonomicky přijatelnou povrchovou ochranu před působením chemicky agresivních provozních podmínek.

Stejně tak je třeba chránit skladované či zpracovávané látky (např. pitnou vodu, pivo, víno, poživatiny, louhy atd.) naopak před nežádoucím stykem s technologickým zařízením. 

Pro tyto účely Sanax chemical construction s.r.o. ve své vývojové laboratoři připravila a ověřila řadu hmot pro:

 • vnitřní i vnější protichemickou ochranu chemických reaktorů, skladovacích zásobníků chemikálií, produktovodů, zpracovatelských zařízení, technologie odsíření elektráren, apod.
 • vytvoření vnitřního či vnějšího ochranného povlaku vodojemů, spilek, skladovacích tanků na pivo či víno, potravinářských technologií, apod.
 • ochranu a izolaci záchytných jímek na chemikálie, konstrukcí budov apod.

Nabídka produktů

 • ResiCote AR2 – epoxidový tuhý chemicky odolný nátěr
 • ResiCote ARC – epoxidový tuhý vysoce odolný silnovrstvý nátěr pro organické kyseliny, louhy, ředidla a rozpouštědla
 • ResiCote AR3 – epoxidový pružný nátěr chemicky odolný
 • ResiCote ED – epoxy-dehtový(eko) polopružný chemicky odolný nátěr
 • ResiCote EPS – epoxy-polysulfidový nátěr chemicky odolný nátěr
 • PurCote P2T – polyuretanový pružný chemicky odolný nátěr
 • ResiCote ARX – vinyl-esterový extrémně chemicky a tepelně odolná stěrková nebo nástřiková hmota


Co Vám ochranné povlaky přinesou?

 • extrémně vysokou odolnost vůči chemikáliím (např. olejům, ropným výrobkům, žíravinám, kyselinám, louhům, rozpouštědlům, organickým látkám, apod.)
 • vynikající odolnost vůči zvýšeným teplotám
 • vynikající odolnost vůči mechanickému namáhání (tlak, oděr, rázy, apod.)
 • tloušťku povlaku od 150 my do 1500 my
 • jednolitý bezespárý povrch
 • snadnou čistitelnost a dekontaminova­telnost
 • minimální náklady na údržbu
 • velmi snadnou aplikovatelnost
 • velmi rychlé zprovoznění zařízení či stavby
 • snadnou vizuální kontrolu povrchu
 • při poškození jednoduché a rychlé lokální opravy
 • velmi příznivý poměr cena/užitná hodnota

Vlastnosti jednotlivých hmot či jejich souvrství jsou uvedeny v jejich materiálových listech, tabulkách chemických odolností a bezpečnostních listech. V Případě potřeby více informací neváhejte kontaktovat naše oddělení péče o zákazníky, které je připraveno poskytnout Vám komplexní technický servis.

Výběr hmoty pro realizaci ochranného povlaku

Rozhodnutí kde a jaká chemicky odolná povlaková hmota by měla být použita, by mělo vzejít již v průběhu plánování výroby, stavby či rekonstrukce zařízení. V průběhu projektové přípravy je vhodné znát druh i stav podkladu a znát budoucí provozní podmínky, tzn. chemické a tepelné zatížení, mechanické zatížení atd., popř. další požadavky na bezpečnost či omezení pro realizaci, apod. Vzhledem ke složitosti správné volby povlakové hmoty doporučujeme vyplnit poptávkový list, kde nám uvedete veškeré důležité informace a na jeho základě Vám bude zpracována materiálová nabídka a doporučena technologie aplikace.

Podkladové povrchy

Kvalita připraveného podkladového povrchu má rozhodující vliv nejen na cenu, ale především na životnost povlakové vrstvy nebo souvrství.

Ocelové povrchy – parametry připraveného povrchu

Povrch musí být zbaven okují, prachu, mastnot, koroze, vlhkosti a všech nečistot, které by mohly působit jako separátor – v případě kontaminace podklady chemikáliemi nutno tyto neutralizovat. Pro vlastní přípravu povrchu lze použít tryskání pískem, broušení nebo jinou adekvátní technologii, kterou se dosáhne normované čistoty povrchu dle SA 2,5 DIN 55 928 str. 4. při drsnosti povrchu minimálně 80 my.

Po očištění ometením a vysátím ihned aplikovat povlak nebo ochranný nátěr jako ochranu proti opětovnému vytvoření koroze pře aplikací vlastního povlaku (povlakové hmoty z důvodu dosažení maximální chemické odolnosti neobsahují inhibitory koroze).

V případě poškození podkladu je nutno jej opravit dále v textu popsaným postupem.

Popis technologií přípravy ocelového podkladu

 • Tryskání pískem – pískování: Pro kovové povrchy je tato metoda nejvhodnější, jelikož neutemuje povrch, jako např. kovová drť, ale naopak jej hloubkově čistí od koroze a velmi žádoucím způsobem zdrsňuje povrch. V dnešní době se používají tryskací malá zařízení, která odsáváním odstraňují prach z podkladu a také velká zařízení s přídavnou filtrací prachu z destrukce tryskacího materiálu – křemičitého písku.
 • Broušení: Metoda vhodná pro povrchové očištění podkladu, odstranění tenké korodované nesoudržné či znečištěné povrchové vrstvy, otevření kapilární struktury a vyrovnání povrchu po tmelení.
 • Tryskání kovem: V dnešní době se pro čištění kovových povrchů s úspěchem používá tryskání ocelovým pískem nebo ocelovými broky. Také zde se preferují postupy, které přímo odstraňují vznikající prach – odsávání. Zrnitost tryskajícího média ovlivňuje strukturu a drsnost otryskávaného povrchu. Pro kovové povrchy je ale tato metoda méně vhodná než tryskání křemičitým pískem, jelikož utemovává povrch a omezeně jej hloubkově čistí od koroze.
 • Tryskání vodou (vodní paprsek): Při této metodě je kov pod vysokým tlakem (1500 – 2500 barů) stříkána voda. Mokrý kov se před položením antikorozního nátěru , který působí jako antikorozní ochrana a obsahuje účinné inhibitory koroze, musí rychle osušit.
 • Ošetření plamenem: Čištění podkladu plamenem se používá, je-li povrch kontaminován oleji, mastnotami a jinými tekutými chemikáliemi. Ošetření plamenem se používá po prvním otryskání povrchu, který již má otevřenou strukturu. Takto ošetřený povrch je před položením povlakové hmoty Sanax nutné dále upravit opětovným tryskáním, broušením, apod.
 • Neutralizace látek infiltrovaných do povrchu: K neutralizaci chemikálií infiltrovaných do povrchu se přistupuje po prvním otryskání povrchu, který již má otevřenou strukturu, aby neutralizační látka měla možnost proniknout do neutralizovaného povrchu. Po čase nutném k neutralizaci je nutno neutralizační látku taktéž zneutralizovat, povrch opláchnout tlakovou vodou a povrch dále upravit opětovným tryskáním, broušením, apod.


Popis technologie opravy defektů

 • Oprava kaveren a důlků: V případě zjištění hloubkové koroze je nutno ultrazvukovou metodou zjistit, zda tloušťka kovu vyhovuje normám.
  • Pokud ano – po ukončené přípravě podkladu poškozená místa vyrovnat tmelem připraveným z používané povlakové hmoty ResiCote ARX smíchané s tixotropním činidlem – Aditive AH.
  • Pokud ne – je třeba zvážit technologii opravy, např. vyvařením a přebroušením poškozených míst, zesílením poškozených míst jejich přelaminováním vhodnou hmotou , apod.
 • Betonové a jiné minerální povrchy – parametry připravovaného podkladu: Připravený podklad musí být pevný, únosný, homogenní, dobře spojený s nosnou konstrukcí, prostý prachu, mastnot, včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor, bez větších pórů, prasklin, dále musí být bez stoupající vlhkosti s povrchovou adhezí minimálně 1,5 N/mm2 – v případě kontaminace podkladu chemikáliemi nutno tyto neutralizovat.

Výhodou je suchý podklad s maximální zbytkovou vlhkostí do 4% pro primer ResiPrimer BC6 v opačném případě je nutno použít speciální hmoty ResiPrimer BCW nebo ResiPrimer BCR V případě poškození podkladu, je nutno tento opravit dle dále uvedeného postupu.

 • Betonové a jiné minerální povrchy – parametry připravovaného podkladu: Připravený podklad musí být pevný, únosný, homogenní, dobře spojený s nosnou konstrukcí, prostý prachu, mastnot, včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor, bez větších pórů, prasklin, dále musí být bez stoupající vlhkosti s povrchovou adhezí minimálně 1,5 N/mm2 – v případě kontaminace podkladu chemikáliemi nutno tyto neutralizovat. Výhodou je suchý podklad s maximální zbytkovou vlhkostí do 6% pro ResiPrimer BC6, v opačném případě je nutno použít speciální vazné hmoty ResiPrimer BC8, ResiPrimer BCW. V případě poškození podkladu, je nutno tento opravit dle dále uvedeného postupu.


Popis technologií přípravy betonových a jiných minerálních podkladů

 • Ruční odstranění nepevných částí: Ruční vysekávání nepevných částí betonu, dlažeb či obkladů až na pevnou a únosnou hmotu
 • Broušení: Metoda vhodná pro povrchové očištění podkladu, odstranění tenké nesoudržné či znečištěné povrchové vrstvy, otevření kapilární struktury a vyrovnání povrchu po tmelení. Obroušený povrch vykazuje jemnou strukturu a v průběhu prací je nutné odsávání pro velkou prašnost.
 • Frézování: Metoda vhodná pro hloubkové očištění – odstranění betonu – nutné odsávání pro velkou prašnost. Takto připravený povrch je velmi hrubý a je výhodný tam, kde je nutno využít mechanického spojení povlaku s podkladem.
 • Tryskání kovovými broky: V dnešní době se pro čištění betonových i dalších povrchů s úspěchem používá tryskání ocelovými broky. Také zde se preferují postupy, které přímo odstraňují vzlínající prach – odsávání. Zrnitost tryskajícího média ovlivňuje strukturu a drsnost otryskávaného povrchu. Povrch se musí po otryskání ocelovými kuličkami pečlivě zbavit vysavačem zbytkových nečistot.
 • Tryskání za mokra: Tryskající médium (písek) je společně s odstraněnou hmotou z podkladu odstraněn vodou. Tím se zajistí téměř bezprašné prostředí, ale zůstane nám mokrý povrch, který se před položením vazné hmoty Sanax musí nechat několik dní vysušit, pokud se nepoužije speciální vazné hmoty ResiPrimer BCW. V letních klimatických podmínkách střední Evropy by měl být vysušený během 3–7 dní. Při vlhčích a chladnějších podmínkách bude beton či jiný podklad schnout déle.
 • Tryskání vodou (vodní paprsek): Při této metodě je na čištěný podklad pod vysokým tlakem (600–800 barů) stříkána voda. Mokrý podklad se před položením vazné hmoty Sanax musí nechat několik dní vysušit, pokud se nepoužije speciální vazné hmoty ResiPrimer BCW. V letních klimatických podmínkách střední Evropy by měl být vysušený během 3–7 dní. Při vlhčích a chladnějších podmínkách bude podklad schnout déle.
 • Ošetření plamenem: Čištění podkladu plamenem se používá, je-li povrch kontaminován oleji, mastnotami, zbytky nátěrů a podobnými organickými látkami. Plamenem ošetřený povrch je před položením vazné hmoty nutné dále upravit (broušením, tryskáním, apod.).
 • Neutralizace látek infiltrovaných do povrchu: K neutralizaci chemikálií infiltrovaných do povrchu se přistupuje po prvním otryskání povrchu, který již má otevřenou strukturu, aby neutralizační látka měla možnost proniknout do neutralizovaného povrchu. Po čase nutném k neutralizaci je nutno neutralizační látku taktéž zneutralizovat, povrch opláchnout tlakovou vodou a povrch dále upravit opětovným brokováním, broušením, apod.
 • Chemická příprava podkladu: Zředěné anorganické nebo organické kyseliny (např. chlorovodíková, fosforečná nebo octová) lze použít k odstranění cementové vrstvičky nebo malty či poškozeného betonu, ale použití těchto technologií nedoporučujeme, a proto je ani blíže nepopisujeme.


Popis technologie opravy defektů

 • Oprava malých kaveren a důlků:V případě poškození povrchu jako jsou kaverny, důlky, apod., je nutno tyto nerovnosti před aplikací nátěru vyrovnat tmelem: ResiFix TB, ResiFix 20, ResiFix 30
 • Oprava trhlin vzniklých smrštěním: Trhliny vzniklé smršťováním se objevují v místech, kde se voda z betonu odpaří tak rychle, že se smršťovací síly objeví dříve, než vrstva dosáhne konečné hodnoty pevnosti v tahu. Tyto trhliny jsou 0,1 – 0,2 mm široké a obvykle vytvoří síť po celém povrchu podlahy. Nejsnáze je lze vidět při nízkých teplotách nebo po pokropení povrchu. Voda se z trhlin odpařuje pomaleji. V téměř všech případech lze tyto trhliny překrýt povlakovou vrstvou .
 • Oprava trhlin vzniklých kolísáním teploty: Šířka těchto trhlin se mění v závislosti na teplotě. Trhliny musí být vyříznuty diamantovým kotoučem typ CC do rýh ve tvaru V (obr. 1). Po odstranění uvolněných úlomků se rýha vyplní tmelem ResiFix TB, ResiFix 20. Rýhu před aplikací tmelu nejdříve přetřít nízkoviskózní pryskyřicí ResiPrimer BC6, BCW, BCR (obr. 2). Primer by měl proniknout co nejhlouběji do podkladu, aby zpevnil povrch a zajistil dobrou adhezi ke směsi, kterou se rýha vyplní (obr. 3). Dalším krokem je v případě potřeby překrytí takovéto trhliny netkanou textilní rohoží cca 300g/m2 s přesahem cca 10 cm na každou stranu trhliny a prosycení rohože vaznou pryskyřicí ResiPrimer BC6,BCR.
popis

 • Oprava uvolněných či nesoudržných částí podkladu: Uvolněný materiál se v poškozených místech musí vysekat až na pevný podklad. Hrany výseku musí být co nejvíce kolmé a beton na ocelové armatuře musí být odstraněn (obr. 4 a 5). Po vysekání a vyčištění se poškozená místa mohou vyplnit vhodným materiálem: ResiFix 20.,30,30W. Opravy cementovou maltou se v tomto případě nedoporučují, jelikož je zde nebezpečí nedostatečné adheze mezi starou a novou maltou, nebo mezi maltou a betonem. To je obzvláště důležité u relativně tenkých, vysoce zatěžovaných povlaků , kde nedostatečná adheze vlivem smršťování na základě tepelných šoků může způsobit popraskání maltové záplaty, což může vyústit v částečné poškození povlakové vrstvy. Pokud je z jakýchkoliv příčin použita cementová malta, doporučujeme použít spojovací můstek ResiFix SE2.
 • Opravné malty na bázi epoxidových pryskyřic: Malty jsou připravené ihned k použití. Dle velikosti poruchy se použijí:
  • ResiFix TB pro trhliny,
  • ResiFix 20 pro střední výtluky a
  • ResiFix 30 pro největší výtluky a opravy. Pro nižší teploty 50C se použije ResiFix 20W a 30W.
 • Dilatační spáry: Před položením povlakové vrstvy musí být spáry vyplněny pružným dilatačním tmelem PurMastic, PurJoint. Tyto hmoty již nemusí splňovat stejné požadavky na odolnost vůči vodě a chemikáliím jako povrchová vrstva (obr. 8), jelikož dilatace je překryta netkanou skelnou rohoží 300 nebo 450 g/m2, která je prosycena povlakovou hmotou a finálně zakryta aplikovaným počtem vrstev povlakové hmoty.

Důležité parametry správné aplikace

Níže popsané podmínky mají být dodrženy po celou dobu zpracování povlakové hmoty a taktéž po celou dobu jejího tvrdnutí – polymerizace. Během aplikace a vytvrzování nesmí být teplota jak podkladu, tak i okolí a aplikované hmoty mimo limit stanovený v materiálovém listu, na povlak nesmí přijít voda či jiná chemická zátěž, jelikož by mohlo dojít k nedotvrzení hmoty a nedosažení potřebných parametrů povlaku. Teplota Primer nebo první vrstvu se doporučuje aplikovat při klesající teplotě, aby klesala i teplota podkladu a tudíž i tlak vzduchu v podkladu a tento formou bublinek neprocházel primerem či první vrstvou povlaku a nečinil ho porézním. Další vrstvy povlaku se doporučuje aplikovat naopak při stoupající teplotě, aby bylo maximálně eliminováno nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch povlaku. Hmoty jsou zpracovatelné při běžné teplotě okolí, podkladu a hmoty, tj. od +12°C do +25°C. Hmoty nesmí být zpracovávány při teplotách okolí a podkladu pod +5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, maximální doporučená teplota je +25°C. Optimální teplota hmot Sanax pro aplikaci je +20°C. Rychlé výrazné změny teplot způsobené např. průvanem jsou nežádoucí.

 • Teplota: Primer nebo první vrstvu se doporučuje aplikovat při klesající teplotě, aby klesala i teplota podkladu a tudíž i tlak vzduchu v podkladu a tento formou bublinek neprocházel primerem či první vrstvou povlaku a nečinil ho porézním. Další vrstvy povlaku se doporučuje aplikovat naopak při stoupající teplotě, aby bylo maximálně eliminováno nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch povlaku. Hmoty jsou zpracovatelné při běžné teplotě okolí, podkladu a hmoty, tj. od +12°C do +25°C.Hmoty nesmí být zpracovávány při teplotách okolí a podkladu pod +5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, maximální doporučená teplota je +25°C. Optimální teplota hmot Sanax pro aplikaci je +20°C. Rychlé výrazné změny teplot způsobené např. průvanem jsou nežádoucí.
 • Rosný bod: Při aplikaci primeru nebo první vrstvy a všech dalších jakýchkoliv povlakových vrstev je důležité kontrolovat teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu, aby nedošlo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu podkladu, kde by působila jako separátor, nebo by mohlo dojít k nedotvrzení hmoty a snížení všech parametrů povlaku, a proto doporučujeme realizovat práce při minimální teplotě +3°C nad rosným bodem.

Příprava a aplikace hmot

 • Mísení: Vazné vrstvy, nátěry, stěrky a opravné malty Je vhodné použít pomaluobrátkové míchadlo (do 300 ot/min) s oběžnicovým pohonem, tj. pohyblivou lopatou a pevnou nádobou. Směs se v něm připraví během 3 minut. Je výhodné po cca 3 minutách směs přelít do jiné nádoby a mísení opakovat. Důležité je pomalé míchání, aby do směsi nebyl zbytečně zamíchán vzduch.
 • Doba zpracovatelnosti: Vždy se namíchá jen takové množství, aby se stihlo zpracovat během doby zpracovatelnosti hmoty uvedené v materiálovém listu. Velikost dávky se spočítá z doby zpracovatelnosti směsi a rychlosti, jakou lze vrstvu pokládat, teploty hmoty a okolí.
 • Vysoká teplota = kratší zpracovatelský čas
 • Nízká teplota = delší zpracovatelský čas
 • První vrstva povlaku pro ocel a vazná vrstva čili primer pro minerální podklady: Aplikace první vrstvy povlaku či primerování betonu, obkladů či dlažeb, apod. je nutné považovat za nejdůležitější část prací. Lze je přirovnat k základům budovy, které jsou klíčové pro integritu souvrství.

Naprimerovaný minerální povrch musí být bez porezity i za cenu dvojvrstvého primerování. Pokud se z jakýchkoliv příčin realizuje dvojvrstvá vazná hmota, čili primer, je nutno, aby další vrstva byla aplikována v čase uvedeném v materiálovém listu příslušného primeru. Současně je nutno mít na paměti, že pro různé typy minerálních podkladů se používají různé typy primerů :

 • pro podklady s vlhkostí do 4% – ResiPrimer BC6, BCR.
 • pro vlhké až mokré podklady a nevyzrálé betony – ResiPrimer BCW

Nanáší se na připravený podklad vhodnou technologií, např. štětcem, lakovacím (velurovým) válečkem s velmi krátkým chlupem,hladítkem, nástřikem Airless (průměr trysky 0,8–1,2 při tlaku 180–400 bar s přiředěním hmoty, při tlaku 400–600 bar bez ředění), stěrkou apod.

Hmoty se nanáší za podmínek a v množství uvedeném v materiálovém listu. V průběhu polymerizace se kontroluje, zda nedochází vlivem většího množství hmoty k jejímu stékání. Pokud ano, tak se hmota v čase před počátkem gelace rozetře štětcem.

 • Tmelení Po vytvrdnutí vazné hmoty čili primeru, nebo u kovu první vrstvy povlaku, je potřebné povrch kontrolovat a případné póry či defekty přetmelit tmelem ze směsi thixotropního činidla (Aerosil) a povlakové hmoty . V případě velkých defektů je vhodné do připraveného tmelu přidat i čistý a suchý křemičitý prach jako plnivo. Po jeho vytvrzení, v případě potřeby vyrovnat povrch přebroušením a vyčistit vysátím.
 • Povlakování tekutými hmotami Nanáší se na vytvrzený primer, nebo první povlakovou vrstvu vhodnou technologií, např.: štětcem, lakovacím (velurovým) válečkem s velmi krátkým chlupem, nástřik Airless (průměr trysky 0,8–1,2 při tlaku 180–400 bar s přiředěním hmoty, při tlaku 400–600 bar bez ředění), apod. minimálně ve dvou, nejlépe ve třech vrstvách.Hmoty se nanáší za podmínek a v množství uvedeném v materiálovém listu. V průběhu polymerizace se kontroluje, zda nedochází vlivem většího množství hmoty k jejímu stékání. Pokud ano, tak se hmota v čase před počátkem gelace rozetře štětcem.

Upozornění : Pokud se realizuje dvoj či vícevrstvý nátěr, je nutno, aby jednotlivé vrstvy byly aplikovány v čase uvedeném v materiálovém listu příslušné povlakové hmoty.

 • Povlakování pastovitými hmotami Nanáší se na vytvrzený primer nebo první povlakovou vrstvu vhodnou technologií, např. stěrkou, štětcem, nástřikem Airless (průměr trysky 0,8–1,2 při tlaku 180–400 bar s přiředěním hmoty, při tlaku 400–600 bar bez ředění), apod., minimálně ve dvou, nejlépe ve třech vrstvách.

Hmoty se nanáší za podmínek a v množství uvedeném v materiálovém listu. V průběhu polymerizace se kontroluje, zda nedochází vlivem většího množství hmoty k jejímu stékání. Pokud ano, tak se hmota v čase před počátkem gelace rozetře štětcem. Doba vytvrzování hmot Hmoty jsou zpravidla nelepivé a pochůzné do 15 hodin při teplotě hmoty +20 °C (viz. materiálové listy). Plnou chemickou tepelnou a mechanickou odolnost získávají po 7 dnech při teplotě hmoty +20 °C (viz. materiálové listy).

 • Vysoká teplota = kratší vytvrzovací čas
 • Nízká teplota = delší vytvrzovací čas

Údržba nářadí Nářadí a stroje je nutné ihned po dokončení prací umýt, protože vytvrzené epoxidové či jiné pryskyřice se jen velice těžko odstraňují. Míchadla můžete snadno očistit, když do nich nasypete písek a na chvíli je zapnete. Písek se zbytkem pryskyřice se smísí a jde je celkem snadno odstranit. Pokud je tento postup nedostatečný, použijte ocelovou škrabku a poté nehořlavé rozpouštědlo. Použijte ochranné rukavice. Při použití hořlavých rozpouštědel (např. aceton, nebo celulózové ředidlo) dodržujte bezpečnostní předpisy. Některé chemické látky, včetně několika syntetických pryskyřic, mohou u citlivých osob vyvolat podráždění kůže.

Bezpečnostní opatření Čisté pracovní prostředí a oděvy, dobrá výměna vzduchu, ochrana očí a nejvyšší opatrnost při manipulaci s hmotami Sanax jsou nezbytné a ve většině případů jsou jako prevence při práci dostatečné. Nejlepší ochrana rukou jsou gumové nebo polyetylenové rukavice. Polyetylenové mají tu výhodu, že je lze snadno vyměnit, nebo sundat. Jsou pohodlnější, když se nosí přes tenké bavlněné rukavice. Veškeré další informace najdete v bezpečnostním listu, jehož prostudování před zahájením prací je nezbytné. Nejčastější chyby při aplikaci povlaků

 1. Nesprávná volba hmoty k chemickému zatížení Následky: – destrukce nebo rychlé opotřebení povlaku vlivem překročení chemické odolnosti.
 2. Nesprávná volba hmoty k tepelnému zatížení Následky: – destrukce nebo rychlé opotřebení povlaku vlivem překročení tepelné odolnosti.
 3. Nesprávná volba podkladu nebo jeho nesprávné zhodnocení Následky: – destrukce povlaku vlivem nedostatečné pevnosti podkladu
 4. Nesprávná volba technologie nebo nesprávné provedení přípravy podkladu Následky: – destrukce povlaku Sanax vlivem nízké přilnavosti povlaku k podkladu – destrukce povlaku vlivem nedostatečné neutralizace chemikálií infiltrovaných do podkladu
 5. Nedodržování doporučených teplot podkladu, hmoty a okolí či náhlých změn teplot Následky: – vznik porezity a důlků, proláklin, vrásnění, přechod od lesku do matu, apod. ………………. – nedosažení požadovaných mechanických a chemickotepelných parametrů čili odolností povlaku
 6. Nedodržování pravidla o rosném bodu – kondenzace vzdušné vlhkosti na podklad či podlahu Následky: – nedosažení požadovaných odolností povlaku ………………. – při vícevrstvých povlacích destrukce vlivem delaminace jednotlivých vrstev povlaku

Související produkty

  PurCote P2T - polyuretanová stěrka Polyuretanová stěrka pro silně namáhané nátěry betonu, stavebních materiálů, kovů a dalších podkladů.
  ResiCote AR2 Chemicky odolný, tixotropní epoxidový nátěr určený zejména pro svislé povrchy vystavené vysokému chemickému a mechanickému namáhání.
  ResiCote ARC Epoxidový nátěr se zvýšenou odolností kyselinám, alkoholům a ropným látkám
  ResiCote ED Chemicky odolný, epoxidový systém zahrnující protiskluzový nátěr, stěrku, úložní, ložnou a spárovací maltu.
  ResiCote EPS Pružný epoxy-polysulfidový nátěr